Title: Možnosti dramatické výchovy v programech nespecifické prevence na základních školách.
Other Titles: Possibilities of drama in education in the non-specific prevention programs in primary schools
Authors: Polanský, Karel
Advisor: Černík, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14832
Keywords: dramatická výchova;školská primární prevence;nespecifická primární prevence;program;divadlo ve výchově;strukturované drama;Projekt K3.
Keywords in different language: drama in education;school-based primary prevention;non-specific primary prevention;programme;theatre in education;role drama;Project K3.
Abstract: Diplomová práce "Možnosti dramatické výchovy v programech nespecifické prevence na základních školách" se zabývá přínosem využití metod a technik dramatické výchovy ve výukových programech školské primární prevence. V teoretické části vymezuje dvě základní oblasti zájmu i jejich terminologii. Nabízí též obecné srovnání východisek, témat a cílů. Připojuje věcné informace o Projektu K3 činného na základních školách v Plzni a přilehlém okolí. Jeho činnost se stala zdrojem pro praktickou část práce. Praktická část obsahuje analýzu vybraného výukového programu, představení divadla ve výchově a s ním spojený workshop k tématu. Na základě osobní zkušenosti a pozorování se snaží popsat, v čem spočívá přínos využití dramatické výchovy jako nástroje v programech nespecifické primární prevence a kde naopak je možno spatřovat případná rizika Autor je členem týmu Projektu K3, aktivně se podílí na jeho činnosti jako lektor a jako tvůrce výukových programů.
Abstract in different language: The thesis "Possibilities of drama in education in the non-specific prevention programs in primary schools" deals with beneficial use of methods and techniques of drama in education in educational programmes for school-based primary prevention. In the theoretical part two main areas of interest and their terminology are defined. It also offers a general comparison of basis, themes and goals. Factual information about Project K3 which is active in primary schools in Pilsen and the surrounding area is included. The Project´s activities became the source for the practical part of the work. The practical part includes an analysis of chosen training program, an introduction of theater in education and associated workshop. Using his personal experience and observation, author tries to describe the benefits of drama as a tool in education programmes for non-specific primary prevention, and the potential risks. The author is a member of the Project K3 team, he is actively involved in its activities as a teacher and as a creator of educational programmes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polansky_2014.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Polansky VP.pdfPosudek vedoucího práce42,97 kBAdobe PDFView/Open
Polansky OP.pdfPosudek oponenta práce42,12 kBAdobe PDFView/Open
Polansky O.pdfPrůběh obhajoby práce15,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.