Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠkvain, Petr
dc.contributor.authorLédl, Robin
dc.contributor.refereeKybic, Petr
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:24Z-
dc.date.available2013-02-26cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:24Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-19
dc.identifier57190
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15024
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o trestněprávním institutu nutné obrany. Autor se zprvu zabývá podmínkami trestní odpovědnosti, následuje kapitola věnovaná obecné charakteristice okolností vylučujících protiprávnost. V kapitole o historickém vývoji institutu nutné obrany je nejprve pojednáno o jeho různých filozofických východiscích a dále o vývoji tohoto institutu v českých zemích, počínaje trestním zákonem z roku 1852, kde byl tento institut poprvé upraven, až po trestní zákon z roku 1961, resp. vládní návrh trestního zákoníku z roku 2004, který nebyl schválen. Následující kapitola, která tvoří převážnou část této diplomové práce, se věnuje současné právní úpravě institutu nutné obrany v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., konkrétně výkladu jednotlivých pojmů obsažených v zákonném vymezení nutné obrany, jejím podmínkám a mezím a konečně situacím, kdy dojde k vybočení z mezí nutné obrany (tzv. excesu). Nutné obraně s využitím automatických obranných zařízení je věnována samostatná kapitola. Autor se dále ve stručnosti zabývá úpravou institutu nutné obrany v občanském zákoníku a v zákoně o přestupcích, jelikož tyto zákony obsahují odlišnou úpravu nutné obrany oproti trestnímu zákoníku. Závěrečná kapitola obsahuje základní srovnání právní úpravy nutné obrany v České republice s právní úpravou ve Spolkové republice Německo a ve Slovenské republice.cs
dc.format93 s., XIX s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnutná obranacs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjecttrestní zákoníkcs
dc.subjectokolnosti vylučující protiprávnostcs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectprotiprávnostcs
dc.subjectútočníkcs
dc.subjectútokcs
dc.subjectobráncecs
dc.subjectobranacs
dc.subjectchráněný zájemcs
dc.subjectpřiměřenostcs
dc.titleTrestněprávní institut nutné obranycs
dc.title.alternativeCriminal Law Institute of Necessary Defenceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis deals with the Criminal Law Institut of Necessary Defence (also "self-defence"). At first, the author deals with the conditions of criminal responsibility, following with a chapter dedicated to general characteristics of circumstances excluding illegality. In the chapter about historical development of necessary defence at first there is a discussion about its various philosophical bases and further about its development in the Czech countries - starting with the Criminal Code of 1852, where this institute was regulated first, to the Criminal Code of 1961, respectively to the government draft of the Criminal Code of 2004, which was not approved. The following chapter, which constitutes the majority of this work, deals with the current legislation of the necessary defence in the Penal Code No. 40/2009 Coll. Specifically it deals with the interpretation of individual terms contained in the legal definition of necessary defence, its conditions and limits and finally situations with deviation from its limits (excesses). Separate chapter is dedicated to necessary defence with the use of the automatic defence installations. The author also briefly describes the institute of necessary defence in the Civil Code and in the Act on Minor Offences because these laws contain different provisions of necessary defence compared to those in the Penal Code. The final chapter contains a basic comparison of legislation of necessary defence in the Czech Republic and legislation in the Federal Republic of Germany and Slovak Republic.en
dc.subject.translatedself-defenceen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedcriminal codeen
dc.subject.translatedcircumstances excluding illegalityen
dc.subject.translatedcrimeen
dc.subject.translatedillegalityen
dc.subject.translatedattackeren
dc.subject.translatedattacken
dc.subject.translateddefenderen
dc.subject.translateddefenceen
dc.subject.translatedprotected interesten
dc.subject.translatedadequacyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2014 - Trestnepravni institut nutne obrany, Robin Ledl.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Ledl_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Ledl_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce914,58 kBAdobe PDFView/Open
Ledl_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce781,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.