Název: Uzavírání manželství, srovnání v židovském a islámském právu
Další názvy: Marriage, a Comparison Between Judaic and Islamic Law
Autoři: Schmiedtová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Bezoušková, Lenka
Oponent: Pezl, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15050
Klíčová slova: manželství;sňatek;manželská smlouva;druhy manželství;překážky manželství;mahr;mohar;polygamie;rodinné právo;islám;židovství;prorok;Korán;sunna;Tóra;rabínská tradice;halacha
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage;wedding;types of marriage;barriers to marriage;mahr;mohar;polygamy;family law;islam;judaism;Prophet;Koran;sunnah;Torah;rabbinical tradition;halacha
Abstrakt: Uzavírání manželství podle židovského a islámského práva se v mnohém liší, přestože obě náboženství vycházejí ze společných základů. Práce se zaměřuje na podrobnosti obou systémů, co se týče manželského života obecně, druhů manželství, způsobů jeho uzavírání, náležitostí a podmínek, i konkrétních práv a povinností, které snoubenci - manželé mají. Kromě toho je zde pojednáno obecně o pramenech práva jak v právu židovském, tak v právu islámském, věnu, které je muž povinen zaplatit ženě a polygamii, která ač není příliš častá v běžném životě věřících, je velice diskutovaným tématem.
Abstrakt v dalším jazyce: Marriage under Jewish and Islamic law is very different, even though both religions are based on a common basis. The work focuses on the details of the two systems in terms of marital life in general, remarriage ways of closing, the terms and conditions as well as the specific rights and duties that the engaged couple - husband and wife have. In addition, there is generally discussed the sources of law in both Jewish law and Islamic law, dowry, that man is obliged to pay the woman and polygamy, which, though not very common in the daily life of believers is a very hot topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pos.ved.Schmiedtova1.pdfPosudek vedoucího práce870,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
opon.pos.Schmiedtova.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhaj.Schmiedtova.pdfPrůběh obhajoby práce355,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.