Title: Transnacionální advokační sítě: obhajoba práv žen
Other Titles: Transnational advocacy networks: the defense of women's rights
Authors: Landová, Kateřina
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15198
Keywords: transnacionální advokační sítě;feminismus;postavení žen;genderová rovnost;Evropská ženská lobby;Česká ženská lobby
Keywords in different language: transnational advocacy networks;feminism;women's empowerment;gender equality;Czech women's lobby;European women's lobby
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na transnacionální advokační sítě, feminismus a genderovou problematiku. V první části jsou vysvětlena základní teoretická východiska práce teorie transnacionálních vztahů a transnacionálních advokačních sítí. Dále je kapitola feminismu rozdělen do tří historických fází a také podle typologie. Poté se práce zabývá genderovou diskriminací a problematikou rovných příležitostí. Druhou částí je rozbor dvou propojených advokačních sítí České ženské lobby a Evropské ženské lobby. Dílo je rozděleno a analyzováno podle jednotlivých tematických okruhů. Práce nakonec shrnuje přínos advokačních sítí z hlediska práv žen.
Abstract in different language: The thesis is focused on transnational advocacy networks, feminism and gender issues. The first section explains the basic theoretical work - the theory of transnational relations and transnational advocacy networks. Furthermore chapter feminism divided into three historical phases and according to the typology. Then, the work deals with gender discrimination and equal opportunities issues. The second part is an analysis of two interconnected networks of advocacy - Czech Women's Lobby and the European Women's Lobby. The work is divided and analyzed according to individual topics. Work finally summarizes the benefits of advocacy networks in terms of women's rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Transnacionalni advokacni site, Katerina Landova.pdfPlný text práce612,94 kBAdobe PDFView/Open
Landova_VED DP.docxPosudek vedoucího práce41,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Landova_opo_DP.docxPosudek oponenta práce30,57 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Landova.pdfPrůběh obhajoby práce280,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.