Title: Nevládní neziskové organizace a jejich role v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky
Other Titles: Non-governmental and non-profit organisations and their role in foreign and developing cooperation of the Czech republic
Authors: Pašková, Gabriela
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15207
Keywords: Neziskové organizace;nevládní organizace;rozvojová spolupráce;rozvoj;Česká republika;oficiální rozvojová pomoc;role nevládních organizací v rozvoji
Keywords in different language: non-profit organizations;non-governmental organizations;development cooperation;development;Czech republic;official development assistance;role of non-governmental organizations in development
Abstract: Diplomová práce se zabývá rolí nevládních neziskových organizací v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. Spolkový život a sdružování má v českém prostředí poměrně dlouhou a bohatou historii, která měla nesporný vliv na formování neziskového sektoru a zahraniční rozvojové spolupráce po roce 1989. Za účelem uvedení do tématu rozvojové spolupráce je první část práce věnována významným teoriím rozvoje. Další část práce se zabývá zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, její podobou před rokem 1989, ale především pak vývojem po roce 1990 až do současnosti. Třetí, nejrozsáhlejší část práce je věnována nevládním neziskovým organizacím, jejich historickému vývoji a jejich roli v zahraniční rozvojové spolupráci. Poslední částí práce je případová studie vybraného projektu jedné z největších nevládních neziskových organizací, které působí v rozvojové spolupráci ČR.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the role of non-governmental not-for-profit organizations (NGO/NPO) in foreign development cooperation of the Czech Republic. Communal life and socialisaton in the Czech setting has a considerably long and vibrant history, which had an undisputable impact on the formation of the not-for-profit sector and foreign development cooperation after 1989. Intended as the introduction to the subject matter of development cooperation, the first part is dedicated to significant development theories. The following part of the thesis deals with foreign development cooperation as provided by the Czech Republic, its form pre-1989 and, most importantly, its evolution from 1990 to this day. The third, lengthiest, part of the piece is dedicated to NGO/NPOs, their historic development and their role in foreign development cooperation. The ultimate part of the piece examines a case study of a selected project of one of the largest NGO/NPOs that operate in development cooperation provided by the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gabriela_Paskova_2014.pdfPlný text práce631,46 kBAdobe PDFView/Open
Paskova_ved_polmgr.pdfPosudek vedoucího práce540,26 kBAdobe PDFView/Open
Paskova_DP_OPO.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Paskova.pdfPrůběh obhajoby práce338,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.