Název: Projekt - Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk
Další názvy: Fire station category P1, in Nepomuk
Autoři: Augustová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Boháč, František
Oponent: Kesl, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18082
Klíčová slova: hasičská stanice kategorie p1;železobeton;spiroll;harmonogram;rozpočet
Klíčová slova v dalším jazyce: fire station p1;reinforced concrete;spiroll;schedule;budget
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektu pro objekt hasičské stanice v Nepomuku kategorie P1. Cílem této diplomové práce je správný návrh dispozičního, provozního a konstrukčního řešení. Objekt je navržen pro celoroční používání hasičského záchranného sboru. Budova je navržena v terénu. Konstrukční řešení prvního nadzemního podlaží je navrženo z monolitického sloupo stěnového systému, který je zakryt křížem vyztuženou železobetonovou deskou. Druhé nadzemní podlaží je navrženo ze zděného systému Best Unika 20 a zastropení z předpjatých stropních panelů Spiroll. Fasáda je tvořena bezkontaktním systémem Cembrit. Grafické zpracování bylo provedeno v programu AutoCAD 201. Model pro statické posouzení byl proveden v programu Dlubal RFEM 5.04. Harmonogram a rozpočet byl tvořen v programu Kros plus, kteří slouží k ekonomickému porovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on processing of a project for the fire station in Nepomuk, category P1. The aim of the thesis is to design a suitable layout of this building with respect to disposition, operation and construction. The building is designed for all year-long usage of the fire brigade. The object is designed in the ground. The construction of the first floor is designed of Monolithic-columned wall system. The system is covered by a cross braced with a reinforced concrete slab. The second floor is designed of brick system called Best Unika 20. The ceiling is made of prestressed ceiling panels called Spiroll. The facade is made of contactless system called Cembrit. The graphic processing was done in AutoCAD 2011. The model for static evaluation was created in Dlubal RFEM 5.04 programme. The schedule and the budget were done in Krossplus programme, which is being used for economic comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Hana Augustova.pdfPlný text práce10,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Augustova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce395,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Augustova_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Augustova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce208,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.