Název: Věcná břemena - porovnání právní úpravy dle z. č. 40/1964 Sb. a z. č. 89/2012 Sb.
Další názvy: Easements - In comparison of the law no. 40/1964 Sb. and no. 89/2012 Sb.
Autoři: Turek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Spurná, Kristýna
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18097
Klíčová slova: věcná břemena;služebnosti;reálná břemena;vznik věcných břemen;zánik věcných břemen
Klíčová slova v dalším jazyce: easements;servitudes;creation of easements;termination of easements
Abstrakt: V této práci se pokusím vymezit základní pojem věcných břemen, druhy věcných břemen, jejich způsob vzniku, za jakých okolností dochází ke změnám a k jejich zániku, jejich staro nového rozdělení na služebnosti a reálná břemena, a to podle stávající právní úpravy z. č. 40/1964 Sb. a podle nové právní úpravy z. č. 89/2012 Sb. Dále se okrajově zaměřím na jejich historický vývoj, jelikož základy tohoto institutu jsou zaneseny již v římském právu. Cílem diplomové práce je, aby čtenář získal základní a ucelený přehled o institutu věcného břemena, jeho právní úpravy a historie.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work I will try to define the basic concept of easements, the types of easements, and under what circumstances there are formed. in which situation changes are made and their demission. the new division of their old servitude to a real burden, according to the current legislation of. no. 40 / 1964 Coll. and under the new legislation from. no. 89/2012 Coll. Furthermore marginally focus on their historical development, as the foundation of this institute are already entered in Roman law. The aim of this thesis is that the reader gets the basic and comprehensive overview of the Institute of the easement, the legislation and history.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - vecna bremena.pdfPlný text práce383,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Turek.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Turek R09M0348P.pdfPosudek oponenta práce970,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Turek R09M0348P.pdfPrůběh obhajoby práce288,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.