Title: Smluvní pokuta
Other Titles: The contractual penalty
Authors: Khůnová, Karolína
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18108
Keywords: smluvní pokuta;utvrzení dluhu;akcesorita;soudní moderace;náhrada škody;promlčení;postoupení pohledávky;dobré mravy;neúměrné zkrácení
Keywords in different language: contractual penalty;debt affirmation;accessory;judicial moderation;damage compensation;limitation of time;assignment of receivables;code of ethics;disproportionate shortening
Abstract: Smluvní pokuta je velmi důležitý právní institut v oblasti soukromého práva. Na začátku práce jsou zmíněny základní pojmy, které jsou se smluvní pokutou spjaty. Druhá kapitola je o postavení smluvní pokuty v římském právu a v zákonech 19. a 20. století platných na území českého státu. V následující kapitole jsou probrány formální a obsahové náležitosti smluvní pokuty. Ve čtvrté kapitole se práce zaměřuje na soudní moderaci. V závěrečných kapitolách je probrána akcesorita smluvní pokuty a v souvislosti s tím i postoupení pohledávky, také splatnost a promlčení smluvní pokuty a nakonec i vztah smluvní pokuty a úroku z prodlení.
Abstract in different language: The Contractual penalty represents a high profile instrument for securing any type of obligation. In the beginning of the thesis are mentioned the essential concepts connected to the contractual penalty The second charter analyzes the position of the contractual penalty in Roman law and in legal acts of the 19th and 20th century which were in force on Czech state territory. The following chapter provides information on the formal and content requirements of the contractual penalty. In the fourth chapter the thesis provides informations on judicial moderation. In the final chapters accessory of contractual penalty and in connection to it undergoing of indebtedness, maturity and limitation of contractual penalty and relation of contractual penalty and interest form overdue are addressed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SMLUVNI POKUTA - K. Khunova.pdfPlný text práce447,81 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Khunova.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Khunova.pdfPosudek oponenta práce929,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Khunova.pdfPrůběh obhajoby práce287,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.