Název: Sporné a nesporné řízení jako druhy nalézacího řízení
Další názvy: Contentious and non-contentious proceedings as a kind of trial proceedings
Autoři: Šlapáková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18119
Klíčová slova: civilní proces;sporné řízení;nesporné řízení;civilně procesní zásady;historie;diferenciační kritérium
Klíčová slova v dalším jazyce: civil trial;contentious proceeding;non contentious proceeding;civil procedural principles;history;differentiation criterion
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na pojmy sporného a nesporného řízení v rámci civilního řízení. Nejprve pojednává o civilním procesu jako takovém a o jeho stěžejních zásadách, které jsou následovány historií obou druhů řízení. Dále se práce snaží najít hranici mezi sporným a nesporným řízením za pomoci vybraných kritérií, se zaměřením na jejich odlišnost. Závěrem porovnává českou právní úpravu sporného a nesporného řízení se zahraničními právními úpravami. Cílem práce je dokázat, že oba druhy jsou samostatnými druhy civilního procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the concepts of contentious and non contentious proceedings in the context of civil proceedings. At first it discusses the civil trial itself and its main principles, which are followed by a history of both kinds of proceeding. Next part is trying to find the limits between the contentious and non contentious proceedings with using selected criteria, focusing on their differences. Finally, it compares the Czech legislation contentious and non contentious proceedings with foreign legislation. The aim is to prove that both kinds are separate types of civil process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Barbora Slapakova.pdfPlný text práce796,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Slapakova.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Slapakova.pdfPosudek oponenta práce650,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Slapakova.pdfPrůběh obhajoby práce252,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.