Title: Sporné a nesporné řízení jako druhy nalézacího řízení
Other Titles: Contentious and non-contentious proceedings as a kind of trial proceedings
Authors: Šlapáková, Barbora
Advisor: Zahradníková, Radka
Referee: Wipplingerová, Miloslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18119
Keywords: civilní proces;sporné řízení;nesporné řízení;civilně procesní zásady;historie;diferenciační kritérium
Keywords in different language: civil trial;contentious proceeding;non contentious proceeding;civil procedural principles;history;differentiation criterion
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na pojmy sporného a nesporného řízení v rámci civilního řízení. Nejprve pojednává o civilním procesu jako takovém a o jeho stěžejních zásadách, které jsou následovány historií obou druhů řízení. Dále se práce snaží najít hranici mezi sporným a nesporným řízením za pomoci vybraných kritérií, se zaměřením na jejich odlišnost. Závěrem porovnává českou právní úpravu sporného a nesporného řízení se zahraničními právními úpravami. Cílem práce je dokázat, že oba druhy jsou samostatnými druhy civilního procesu.
Abstract in different language: The thesis is focused on the concepts of contentious and non contentious proceedings in the context of civil proceedings. At first it discusses the civil trial itself and its main principles, which are followed by a history of both kinds of proceeding. Next part is trying to find the limits between the contentious and non contentious proceedings with using selected criteria, focusing on their differences. Finally, it compares the Czech legislation contentious and non contentious proceedings with foreign legislation. The aim is to prove that both kinds are separate types of civil process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Barbora Slapakova.pdfPlný text práce796,55 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Slapakova.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Slapakova.pdfPosudek oponenta práce650,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Slapakova.pdfPrůběh obhajoby práce252,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.