Title: Řízení o pozůstalosti
Other Titles: The Estate Proceedings
Authors: Pokorná, Klára
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Kapitánová, Blanka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18132
Keywords: řízení o pozůstalosti;dědické řízení;soudní komisař;rekodifikace;dědické právo;dědictví;dědic;zůstavitel
Keywords in different language: estate proceedings;probate proceedings;a court commissioner;recodification;inheritance law;inheritance;heir;the testator
Abstract: Diplomová práce se zabývá především komparací dosavadní právní úpravy dědického řízení a právní úpravy řízení o pozůstalosti účinné od roku 2014 v rámci rekodifikace soukromého práva v České republice. Práce je rozčleněna do šesti kapitol, přičemž kapitola druhá se zabývá především rozborem rekodifikace a hmotněprávních institutů dědického práva. Kapitola třetí vysvětluje dosavadní dědické řízení, kapitola čtvrtá novou úpravu řízení o pozůstalosti. V páté kapitole je obsažena komparace české a slovenské právní úpravy řízení. V závěru jsem zhodnotila pozitiva a negativa obou právních úprav a připojila několik svých úvah.
Abstract in different language: This thesis mainly deals with the comparison of existing legislation probate proceedings and legislation of estate proceedings effective from 2014, the recodification of private law in the Czech Republic. The work is divided into six chapters, while the second chapter deals mainly with the analysis of the recodification of substantive institutes and inheritance law. Chapter three explains the current probate proceedings, the fourth chapter readjustment of estate proceedings. The fifth chapter is including comparison of Czech and Slovak law proceedings. In conclusion, I evaluated the pros and cons of both legislation and joined some of my reflections.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni o pozustalosti_Pokorna Klara.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Pokorna.pdfPosudek vedoucího práce681,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Pokorna.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Pokorna.pdfPrůběh obhajoby práce308 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.