Název: Analýza služeb CR v mikroregionu Konstantinolázeňsko a návrhy zlepšujících opatření
Další názvy: Analysis of a turism services in the micro region Konstantinolázeňsko and suggestions of improvement measures
Autoři: Křepelová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18379
Klíčová slova: cestovní ruch;analýza služeb cestovního ruchu;SWOT analýza;mikroregion;zlepšení;Konstantinolázeňsko
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;analysis of turism services;SWOT analysis;microregion;improvement;Konstantinolázeňsko
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko. Cílem práce je analyzovat služby cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko, odhalit nedostatky v těchto službách a navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu v uvedeném mikroregionu. Úvodní část práce je věnována problematice cestovního ruchu a jeho služeb, dále je pozornost věnována základním informacím a partnerským sdružením společně s realizovanými projekty v mikroregionu Konstantinolázeňsko. V další části práce je uvedena charakteristika členských obcí mikroregionu Konstantinolázeňsko a nabídky služeb cestovního ruchu v uvedené oblasti. Významnou částí práce je pátá kapitola, která zahrnuje dotazníkové šetření a SWOT analýzu služeb cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko. Závěrečná část práce vychází z provedené SWOT analýzy a výsledků dotazníkového šetření a uvádí návrhy na zlepšení nabídky poskytovaných služeb cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the analysis of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko. The aim of thesis is to analyse the offer of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko, detect shortages in these services and propose measures, which will help improve the supply of tourism services in that micro region. The first part is devoted to problems of tourism and its services. Further is attention devoted to basic information and partner associations together with completed projects in the micro region Konstantinolázeňsko. In the next part is mentioned the characteristic of member villages in micro region Konstantinolázeňsko and supply of tourism services in the area. An important part is the fifth chapter, which includes a questionnaire survey and SWOT analysis of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko. The final part is based on a SWOT analysis and results of the survey and makes suggestions for the improvement offer of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KREPELOVA_Katerina.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-krepelova_v.pdfPosudek vedoucího práce785,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Krepelova_O.pdfPosudek oponenta práce696,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Krepelova_P.pdfPrůběh obhajoby práce209,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.