Title: Jak studenti oboru kadeřnictví vnímají pravidla chování ve třídě, ve škole a ve svém životě
Other Titles: How students perceive the rules of the behavior in the classroom, in the school and in their life
Authors: Hausnerová, Eva
Advisor: Dubec, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18394
Keywords: odborný výcvik;pravidla;školní řád;problémy s pravidly;řešení problémů;prevence;nekázeň
Keywords in different language: professional training;rules;school rules;problems with the rules;solving problems;prevention;insubordination
Abstract: V této bakalářské se zabývám problematikou, jak studenti vnímají nastavená pravidla na pracoviště odborného výcviku. V teoretické části se soustředím na základní pojmy patřící do této problematiky. V praktické části jsem zvolila kvantitativní formu výzkumu pomocí dotazníků. Dotazníky zjišťují, jak žáci vnímají nastavená pravidla a jejich smysl.
Abstract in different language: In this issue, I am interest how students perceive set rules on workplace training. In the theoretical part I focus on the basic concepts of belonging to this issue. In the practical part, I chose the form of a quantitative research using questionnaires. Questionnaires determine how students perceive the set rules and their meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Eva Hausnerova.pdfPlný text práce521,68 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hausnerova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hausnerova OP.pdfPosudek oponenta práce48,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hausnerova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.