Title: Kompetence učitele SŠ v Plzeňském kraji se zaměřením na diagnostickou kompetenci
Other Titles: Competences of High School Teacher of Pilsen Region Focusing on Diagnostic Competence
Authors: Volfová Naxerová, Olga
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2015
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18428
Keywords: profese učitele;kompetence učitele;diagnostická kompetence učitele;pedagogická diagnostika;poradenské služby ve školství
Keywords in different language: teaching profession;teacher competencies;diagnostic competnece of teachers;educational diagnostics;advisory services in education
Abstract: Diplomová práce mapuje oblast pedagogické diagnostiky v oblasti středního školství. V teoretické části jsou vymezeny charakteristické rysy profese učitele a profesní kompetence učitelů se zaměřením na kompetenci diagnostickou. Dále je vymezen legislativní rámec poradenských služeb v oblasti školství. Stěžejním obsahem teoretické části je popis dílčích oblastí pedagogické diagnostiky s uvedením konkrétních diagnostických technik a praktických doporučení, jak je možné výsledky integrovat do pedagogického procesu. Praktická část obsahuje výzkumnou sondu do pedagogické praxe vybraných středních škol v Plzeňském kraji, v rámci které byl zmapován obsah pedagogické diagnostiky na vybraných školách a zkoumány postoje učitelů i možnosti vedení škol v této oblasti.
Abstract in different language: Submitted diploma thesis surveys the area of educational diagnostics in the area of secondary education. The theoretical part defines the characteristics of the teaching profession and the professional competences of teachers focusing on diagnostic competence. It is also defined legislative framework of advisory services in the field of education. The main content of the theoretical part is the description of the sub-areas of educational diagnostics, indicating specific diagnostic techniques and practical recommendations on how the results can be integrated into the educational process. The practical part contains a research into the teaching practice in selected secondary schools in the Pilsen region, within which content of educational diagnostics was mapped and the attitudes of teachers and school management possibilities were explored.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Olga Volfova Naxerova.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Volfova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Volfova OP.pdfPosudek oponenta práce59,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Volfova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.