Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová, Helena
dc.contributor.authorNešvarová, Kateřina
dc.contributor.refereeFenclová, Marie
dc.date.accepted2015-06-04
dc.date.accessioned2016-03-15T08:46:12Z
dc.date.available2014-06-06cs
dc.date.available2016-03-15T08:46:12Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier63136
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18438
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím písní a básní ve výuce francouzského jazyka. Cílem práce je poukázat na to, proč je zařazení písní a básní do výuky přínosné a zanalyzovat množství a způsob zapracování do aktuálních učebnic. V teoretické části vysvětlujeme klíčové pojmy, význam písní a básní pro výuku cizích jazyků a různorodost učebních stylů žáků. Praktická část se soustředí na analýzu učebnic francouzského jazyka. Je rozdělena na kvantitativní část, kde je graficky znázorněno množství nalezených ukázek a kvalitativní část, která demonstruje způsob využití písní a básní v návaznosti na učivo, výběr nalezených ukázek a doprovodné aktivity. Nakonec navrhujeme vlastní zpracování písně a básně v podobě metodických listů, které mohou sloužit pedagogům jako inspirace k výuce. Závěrečná část hodnotí získané výsledky a srovnává je s hypotézami založenými na teoretické přípravě.cs
dc.format141 s. (180 835 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpíseňcs
dc.subjectbáseňcs
dc.subjectučební stylycs
dc.subjectposlechcs
dc.subjectčtenícs
dc.subjectmluvenícs
dc.subjectpsanícs
dc.subjectaktivitycs
dc.subjectučebnicecs
dc.subjectpracovní sešitcs
dc.titleVyužití písní a básní ve výuce francouzského jazykacs
dc.title.alternativeTeaching French as a Foreign Language through Songs and Poemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the use of songs and poems in French language teaching. The aim is to point out why the inclusion of songs and poems in teaching is beneficial and to analyze the amount and method of integrating into current textbooks. The theoretical part explains the key concepts, the importance of songs and poems for foreign languages teaching and the diversity of learning styles of students. The practical part focuses on the analysis of French textbooks. It is divided into quantitative part, which graphically shows the amount of found samples; and qualitative part that demonstrates how to use songs and poems in relation to the curriculum, selection of found examples and accompanying activities. Finally, we suggest two examples of processing a song and a poem in the form of methodological papers, which can serve as an inspiration for teachers. The final part evaluates the results and compares them with the hypothesis based on theoretical preparation.en
dc.subject.translatedsongen
dc.subject.translatedpoemen
dc.subject.translatedlearning stylesen
dc.subject.translatedlisteningen
dc.subject.translatedreadingen
dc.subject.translatedspeakingen
dc.subject.translatedwritingen
dc.subject.translatedactivitiesen
dc.subject.translatedtextbooken
dc.subject.translatedstudent´s booken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bc.Katerina Nesvarova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nesvarova_vedouci_DP.PDFPosudek vedoucího práce607,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Nesvarova_oponent_DP.PDFPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nesvarova_obhajoba_DP.PDFPrůběh obhajoby práce445,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.