Název: Vyhodnocení spotřeby tepla na parní turbíně 10 MW
Další názvy: Heat rate evaluation of steam turbine 10 MW
Autoři: Duffek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18812
Klíčová slova: tlak;teplota;převodník tlaku;převodník teploty;průtok;bezdrátový měřící systém;nejistota měření;odchylka;systematická chyba;náhodná chyba;spotřeba tepla;admisní pára;odběrová pára;elektrický výkon;citlivostní koeficient;ideové schéma;seznam měřících míst;hmotnostní průtok;součinitel průtoku;reynoldsovo číslo.
Klíčová slova v dalším jazyce: pressure;temperature;pressure transmitter;temperature transmitter;flow;wireless measuring system;uncertainty of measurement;uncertainty;systematic error;random error;heat rate;main steam;extraction steam;electrical output;sensitivity coefficient;measuring points diagram;list of measuring points;mass flow;flow coefficient;reynolds number.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na postup měření hlavních parametrů pro výpočet měrné spotřeby tepla parní turbíny. Práce je rozdělena na teoretickou část, nezbytnou k pochopení této problematiky a část praktickou, kde je popsáno vlastní měření. Měření je kompletně zpracováno od návrhu způsobu měření, přes vlastní měření, až po vyhodnocení naměřených dat. Nedílnou součástí diplomové práce je výpočet nejistoty měření celé měřící smyčky a citlivostních koeficientů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the measurement procedure of the main parameters for the calculation of Heat Rate of the steam turbine. The work is divided into theoretical part, which is necessary to understand to the issue and the practical part, which describes the measurement. The measurement is completely processed by the design method of measurement, over actual measurements to evaluate of the measured data. An important part of the thesis is the measurement uncertainty and sensitivity coefficients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tomas Duffek.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062688_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18812

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.