Title: Geografická distribuce vybraných prvků tradiční architektury na území SV Moravy
Other Titles: Geographical distribution of selected elements ov vernacular architecture in the NE Moravia
Authors: Linhartová, Vendula
Advisor: Woitsch, Jiří
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18986
Keywords: roubení;podlomení;sedlová a polovabová střecha;lomenice;kabřinec;podsíň;pavlač;SV Morava;etnokartografie;lidová architektura
Keywords in different language: timbering;eaves roof;gabled and half-hipped roof;gable;courtyard gallery;NE Moravia;ethnocatography;vernacular architecture
Abstract: Bakalářská práce se zabývá geografickou distribucí specifických prvků lidové architektury v oblasti SV Moravy. Při stanovení přesných hranic zkoumané oblasti bylo uplatněno hledisko okresů Karviná, Frýdek-Místek a Vsetín. Tyto okresy tvoří z etnografického hlediska poměrně koherentní region. Práce je rozdělena na dvě části. První část teoretická se zaměřuje na samotný vývoj lidové architektury a konkrétní popis jejich specifických prvků. Tyto prvky byly vybrány na základě studia relevantní literatury. Jedná se o následující prvky: roubení, podlomení, sedlová a polovalbová střecha, lomenice, kabřinec, podsíněk a pavlač. Další části byla empirickým výzkumem v terénu případná přítomnost těchto tradičních architektonických prvků ověřena. Dále je popsán samotný terénní výzkum a výsledky, které byly zjištěny. Součástí práce jsou etnokartografické mapy, které znázorňují současné rozložení zkoumaných architektonických prvků.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with geographical distribution of vernacular architecture specific elements in area SV Morava. In determinig the precise boundaries of surveyed area the aspect of districts Karviná, Frýdek-Místek, Vsetín has been applied. From the point of view of the ethnography these districts form a relatively coherent cultural region. The thesis id divided into two parts. First is theoretical part which is aimed on Development of the vernacular architecture itself and on a concrete description its typical features.These features were chosen on the basis of a relevant literature research.It concerns following features: timbering, eaves roof, gabled and half-hipped roof,gable, kabřinec, podsíň and courtyard gallery. In the next part the possible presence of these traditional architectonical elements has been verified by an emerical survey.Further, there is a field research itself described and resulsts, which were ascertained. Part of the thesis represents ethnocartographical maps that show current distribution of surveyed architectonical elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce8,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Petrova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Petrova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Linhartova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce456,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.