Title: Antropologické aspekty Rwandské genocidy
Other Titles: Anthropological aspects of the Rwandan genocide
Authors: Komorousová, Gabriela
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Hirt, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19014
Keywords: Rwanda;genocida;Hutu;Tutsi;etnicita;politika;koloniální Afrika;mýtus;antropologie;konflikt
Keywords in different language: Rwanda;genocide;Hutu;Tutsi;ethnicity;policy;colonial Africa;myth;anthropology;conflict
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat sociálními, etnickými a náboženskými kořeny a souvislostmi genocidy ve Rwandě, která se sice odehrála v roce 1994, ale její kořeny sahají hluboko do koloniální minulosti. Analyzován bude význam katolické církve pro formulování etnických a rasových kategorií Hutu a Tutsi, socio-ekonomické aspekty vzdělávání a mocenské vztahy uvnitř rwandské společnosti od doby kolonialismu do vypuknutí genocidy. Autorka ke svému výzkumu využije široké spektrum sekundární literatury i primárních pramenů v podobě rozhovorů z Centra vizuální historie Malach při MFF UK.
Abstract in different language: The thesis will deal with the social, ethnic and religious causes and reasons of the Rwandan genocide which when occurred in 1994, but its roots goes back deep into the colonial era. There will be the importance of the Catholic Church for the formulation of the ethnic and racial categories Hutu and Tutsi analysed, as well the socially-economic aspects of education and power relations within the Rwandan society since the colonial era to the outbreak of genocide. For the research, the author will use a wide range of secondary literature, as well as primary sources in the form of videorecordings of dialogues from the Centre of Visual History Malach MFF UK.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Gabriela Komorousova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Komorousova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce556,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Komorousova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Komorousova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce356,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.