Title: Vztah křesťanství a současného českého výtvarného umění
Other Titles: The Relationship of Christianity and Contemporary Czech Art
Authors: Štichová, Daniela
Advisor: Doubravová, Jarmila
Referee: Demjančuková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19282
Keywords: výtvarné umění;křesťanství;Ježíš Kristus;archetyp;mateřství;site specific;performance;expresivita;gotika;sakrální prostor;veřejný prostor;umělecká intervence
Keywords in different language: fine art;christianity;Jesus Christ;archetype;motherhood;site specific;performance;expressivity;gothic;sacred space;public space;artistic intervention
Abstract: Práce se věnuje vztahu současného českého výtvarného umění a křesťanství. V prvních dvanácti kapitolách jsou zde představeni mladí uznávaní umělci, v jejichž díle se objevuje křesťanská tématika. Předkládaná umělecká díla jsou zajímavá sama o sobě a text k nim vázaný je nejen popisuje, ale poukazuje na jejich přesah-duchovní, intelektuální, ale i prostý lidský, vycházející z lidské přirozenosti a touhy. Zavádí nás k biblickým textům, dějinám umění, ale i do doby předkřesťanské a do hlubin lidského vědomí. Závěrečná třináctá kapitola této práce upozorňuje na první smysluplnou snahu o znovuobnovení vztahu umění a církve v České Republice, která vychází ze vzájemného respektu, kdy se tyto dva fenomény vzájemně nepodřizují, ale doplňují a komunikují. Dále je zde přiblížený další významný fenomén dnešní doby oživování chátrajících sakrálních památek prostřednictvím uměleckých intervencí.
Abstract in different language: The thesis deals with the relationship of contemporary Czech art and Christianity. Here are presented young recognized artists in whose work are reflected Christian themes in the first twelve chapters. The presented artworks are interesting at first sight and the accompanying text describes them and points to their spiritual, intellectual and human deepness, resulting from human nature and desires. The thesis leads us to the biblical texts, history of art, but also to the pre-Christian times and into the depths of human consciousness. The final thirteenth chapter of this work points to the first meaningful attempt to re-establish the relationship between art and the Church in the Czech Republic. This is the relationship which is based on a mutual respect, while these two phenomena communicate and complement each other. In this last chapter is also zoomed another important phenomenon of our time - a reviving the decaying religious monuments through artistic interventions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniela Stichova, DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce15,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-stichova_doubravova.pdfPosudek vedoucího práce499,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-stichova_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce377,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stichova_D.pdfPrůběh obhajoby práce590,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.