Title: Postavení geografie ve vzdělávacím systému SŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: The position of Geography in the Pilsen Region high school educational system
Authors: Reichert, Radek
Advisor: Červený, Pavel
Referee: Stacke, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19436
Keywords: střední škola;vzdělávání;geografické vzdělávání;geografie;zeměpis;kurikulum;Rámcový vzdělávací program;Školní vzdělávací program;vzdělávací systém;postavení geografie;význam geografie;Plzeňský kraj
Keywords in different language: geography;geography in education;Pilsen region;high school;educational system;Framework educational programme;School educational programme;curriculum
Abstract: Téma práce reflektuje realizaci geografického vzdělávání v České republice. Popisuje konkrétní vzdělávací dokumenty, které se začaly uplatňovat v českém školství v několika etapách. Vlivem politických změn, vznikl prostor pro diskusi nad novým obsahem vzdělávání. Pedagogická a odborná veřejnost se roku 2000 inspirovala novou evropskou koncepcí vzdělávání. Z této koncepce vyvstaly základní principy jak efektivně učit budoucí generace a připravit je na život. Jedním z principů se staly klíčové kompetence, které rozvíjí žáky komplexně. Následovaly transformace vzdělávacího procesu, iniciované státem a vzdělávacími institucemi. Tato transformace se zaměřila na změnu vzdělávacího obsahu a cílů. To se dotklo samotných vzdělávacích předmětů. Je tedy otázkou, zda si geografické předměty reformou polepšily, či nikoli. Cílem práce tak je zmapovat v jakém postavení dnešní geografie, zeměpis a jim blízké předměty jsou na konkrétních školách, v tomto případě v Plzeňském kraji. Smyslem by pak měla být možnost pro všechny učitele, získat širší pohled na svůj vyučovaný předmět a následně pomoci prosadit jeho nesporný edukační význam, který si ve vzdělávacích dokumentech zaslouží.
Abstract in different language: The topic of this thesis reflects the implementation of geographic education in the Czech Republic. It describes specific educational documents that started to be applied in the Czech education in several stages. Due to political changes, space for discussion of the new educational content originated. The educational and professional community in 2000 was inspired by the new European education concept. From this concept the basic principles of how effectively teach future generations and how to prepare them for life arose. One of the principles has become key competencies which develop students comprehensively. A transformation of the educational process, initiated by the state and by educational institutions followed. This transformation is focused on changing the educational content and objectives, which has to do with the teaching subjects itself. It is therefore questionable whether the geographic subjects are in a better position after the reform. The aim of this work is to map the status in which nowadays Geography and its related subjects are at particular schools, in this case in the Pilsen Region. The purpose should be to make possible for all teachers to gain a broader view of the subject taught and then help enforce its undisputable educational significance, which it deserves in the educational documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2014 - Radek Reichert.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-reichert_vedouci_II.docPosudek vedoucího práce91,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-REICHERT_opo.docPosudek oponenta práce40,84 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Reichert.pdfPrůběh obhajoby práce447,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.