Title: Postavení náboženství v Perské a Římské říši a jeho vliv na politiku ve vybraném období - komparace
Other Titles: The position of religion in the Persian and the Roman Empire and its influence on politics in the selected period - comparison
Authors: Mrázová, Lucie
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19521
Keywords: perská říše;sásánovci;římská říše;dominát;vztah politiky a náboženství;křesťanství;římské pohanské kulty;judaismus;zoroastrismus;manicheismus
Keywords in different language: the persian empire;sasanians;the roman empire;dominate;relationship between politics and religion;christianity;the roman pagan cults;judaism;zoroastrianism;manichaeism
Abstract: Cílem této práce je porovnat vztah mezi náboženstvím a politikou v Římské říši (v letech 284-395) a v Perské říši (v letech 224-379). Práce odpovídá na otázky: Jaký je rozdíl v přístupu vládnoucích elit k dominantnímu náboženství v obou říších a k náboženstvím méně významným (a k jejich stoupencům)? Jaký je rozdíl ve vlivu duchovenstva na politiku těchto říší? Hlavní metodou v práci je komparace. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je teoretický úvod do teorie impérií. Druhá kapitola představuje obě analyzované říše a jejich historii ve vybraném období. Třetí kapitola popisuje náboženství, která jsou předmětem výzkumu. V poslední kapitole jsou sesbírány informace o vztahu panovníků k jednotlivým náboženstvím. V mé práci jsem zjistila, že přístup vládnoucích elit k dominantnímu náboženství byl v obou říších obvykle poměrně podobný. Přístup Sásánovské říše k náboženským menšinám byl tolerantnější než přístup Římské říše. A v Římské říši byla katolická církev a její členové schopna vytvořit větší vliv na politiku než zoroastrovští kněží v Sásánovské Persii.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to compare the relationship between religion and politics in the Roman Empire (between the years 284-395) and the Persian Empire (between the years 224-379). The thesis answers the questions: What is the difference in the approach of the ruling elites to the dominant religion in both empires and to the religions which are less important (and to their followers)? What is the difference in the influence of the clergy on politics in these empires? The main method of the thesis is comparison. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is a theoretical introduction to the theory of empires. The second chapter presents both analyzed empires and their history in the selected period. Third chapter is describing religions that are the subject of research. In the last chapter there is collected information about the relationship of particular rulers to each religion. In my thesis I found that access of the ruling elite to the dominant religion in both empires is usually quite similar. Sasanian Empire's attitude towards religious minorities was more tolerant than the Roman Empire. And in the Roman Empire the Catholic Church and its members were able to make a greater impact on politics than Zoroastrian priests in the Sasanian Persia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mrazova.pdfPlný text práce552,86 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mrazova_ved_BP.docxPosudek vedoucího práce40,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Mrazova_opo.docxPosudek oponenta práce50,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Mrazova.pdfPrůběh obhajoby práce326,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.