Title: Využití bulvárního tisku v mediální výchově na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Use the tabloid press in media education at the second level of primary school
Authors: Šteflová, Veronika
Advisor: Vejvodová, Jana
Referee: Vaňková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19682
Keywords: média;masmédia;nová média;reklama;žurnalistika;bulvarizace;zpravodajství;publicistika;regionální periodika;mediální výchova;analýza rozhovoru se žáky;interpretace řešení úkolů pracovního listu;srovnání
Keywords in different language: media;mass media;new media;advertising;journalism;infotainment;news;current affairs;regional periodicals;media education;the analysis of interviews with pupils and interpretation solving tasks worksheet comparison.
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá využitím bulvárního tisku v mediální výchově na 2. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretické část se věnuje vymezením základních pojmů potřebných k orientaci v médiích a charakteristikou mediální výchovy, jejími cíli a témat dle RVP ZV. V analytické části jsou uvedeny výsledky rozhovoru se žáky a interpretace řešení jednotlivých úkolů pracovního listu, který se zabýval srovnáním bulvárního deníku Blesk se serioźním deníkem MF DNES.
Abstract in different language: The present thesis deals with the use of the tabloid press in media education at the second school. The work is divided into theoretical and analytical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts needed for an orientation in the media and characteristics of media education, its objectives and topics of RVP ZV. The analytical part presents the results of interviews with pupils and interpretation solutions to individual tasks of the worksheet, which dealt with a comparison of the tabloid Blesk a respectable newspaper MF DNES.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace TISK 2.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-steflova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce30,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-steflova_vankova.pdfPosudek oponenta práce40,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-steflova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce63,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.