Title: Model interaktivní výuky s podporou multimediálních učebnic a tabletů
Other Titles: Model of interactive learning with the support of multimedia books and tablets
Authors: Přibáňová, Denisa
Advisor: Krotký, Jan
Referee: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19803
Keywords: tablet;ipad;interaktivní učebnice;flexibooks;multimediální a interaktivní výuka;aplikace;videostudie;pozorovací protokol
Keywords in different language: tablet;ipad;interactive books;flexibooks;multimedia and interactive learning;application;videostudy;observation protocol
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo zmapovat situaci využívání tabletu a interaktivních učebnic ve výuce na základní škole. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části práce se autor zaměřuje na vysvětlení pojmů a souvislostí jako jsou multimediální a interaktivní výuka v teorii a praxi a význam multimediálních učebnic ve výuce. Hlavním cílem teoretické části je seznámení s videostudií, její přípravou, fází pořízení videozáznamu a podobně. Nedílnou součástí je též popis organizačních forem a výukových metod při práci s tabletem. Cílem praktické části diplomové práce bylo vyhodnocení získaných dat a interpretace jejich výsledků. K tomuto účelu byly stanoveny dílčí otázky pozorovacího protokolu, které nám pomohli objasnit a relevantně vyhodnotit položené výzkumné otázky. Z těchto vyhodnocených otázek autor vypracoval doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to monitor the use of the tablet and interactive books in teaching at the primary school. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the author focuses on explaining the concepts and relationships such as multimedia and interactive lessons in theory and practice and the importance of multimedia books in the classroom. The main goal of theoretical part deals with video studios, its preparation, phases shooting a video, and so on. An integral part is a description of the organizational forms and teaching methods when working with the tablet. The practical part of the thesis was to evaluate the collected data and the interpretation of their results. For this purpose have been established with specific issues observation protocol, which helped us clarify and relevantly evaluate research questions. From these questions the author evaluated to make recommendations for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Denisa Pribanova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP_Pribanova.pdfPosudek vedoucího práce47,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek op Pribanovax.pdfPosudek oponenta práce310,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pribanova protokol101.pdfPrůběh obhajoby práce156,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.