Title: Problematika agresivity u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Projective methods in the diagnosis of aggressiveness a children at the primary school age
Authors: Průšová, Barbora
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19880
Keywords: agrese;agresivita;mladší školní věk;projektivní metody;baum test;nedokončené věty;nedokončený příběh;hand test;předvýzkum;výzkum
Keywords in different language: aggression;aggressiveness;middle childhood;projective methods;digest studies;baum test;unfinished sentences;unfinished story;hand test;pilot study;survey research
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou agresivity u dětí v mladším školním věku. Snaží se přijít na to, zdali jsou vybrané projektivní metody schopny prokázat agresi u problémových dětí. Teoretická část práce zpracovává nejdůležitější poznatky týkající se agresivity, mladšího školního věku a projektivních metod. V textu jsou uvedeny některé přehledové studie, které byly k tomuto tématu vydány. Praktická část je propojena s částí teoretickou a věnuje se výzkumu, ve kterém byl (pod odborným dohledem poradenského psychologa) využíván Baum test, Nedokončené věty a nedokončený příběh, Hand test, pozorování a rozhovor. Výzkum prokázal schopnost některých projektivních metod poukázat na agresivní tendence dětí, zejména pokud jsou použity v kombinaci s dalšími diagnostickými nástroji. Pro konkrétnější výsledky by bylo vhodné testovat další možné kombinace různých diagnostických metod.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with diagnosis of aggressiveness among children in middle childhood. The aim of the thesis is to discover possibilities of projective methods to prove aggression by troubled children. The theoretical part contains the most important findings about the aggressiveness, the middle childhood and the projective methods. It also includes some of digest studies which are connected to this topic. The practical part is connected with the theoretical part and it deals the survey research, in which (with the supervision of professional psychologist) the Baum test, Unfinished sentences, Unfinished story, Hand test, observing and the interview were used. The survey research proved the ability of some projective methods to point out the aggressive tendency of the children, especially if they are used in combination with other diagnostic methods. For more particular results it would be ideal to test other possible combination various diagnostic methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - B. Prusova.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Prusova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce448,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Prusova - oponent.pdfPosudek oponenta práce494,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prusova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce86,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.