Title: Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti
Other Titles: Mental disorder and the criminal law context
Authors: Zemanová, Monika
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20115
Keywords: duševní porucha;příčetnost;nepříčetnost;zmenšená příčetnost;trestní odpovědnost;ochranná léčení;zabezpečovací detence;znalecké posudky;nebezpeční pachatelé;návykové látky
Keywords in different language: mental illness;sanity;insanity;reduced sanity;criminal responsibility;protective treatment;security detention;expert evaluation;dangerous perpetrators;addictive substances
Abstract: V práci se zabývám nejprve historií duševní nemoci. Následně je vymezen obecný pojem duševní poruchy, který je nadřazen nad všechny duševní choroby. Nově se duševní poruchou mimo duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci rozumí i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka. Popsány jsou pojmy příčetnost, nepříčetnost a zmenšená příčetnost. Dále se v práci věnuji otázce duševních poruch jako podmínce vzniku stavu nepříčetnosti a návykovým látkám jako nejčastějšímu prostředku přivedením se do stavu nepříčetnosti. Pokud pachatel spáchá trestný čin, který je ovlivněn duševní poruchou, nemůže být za tento čin trestně odpovědný. Těmto pachatelům je uloženo ochranné léčení. Pokud se jedná o velice nebezpečného pachatele je mu uložena zabezpečovací detence. Výjimku tvoří pouze takové stavy, které si pachatel sám zaviní, uvede se do stavu nepříčetnosti, ve kterém spáchá trestný čin, za který je plně trestně odpovědný. Dnešní trestní proces si prakticky nikdo nedokáže představit bez znalce. Soud posuzuje pachatele trestného činu na pokladě znaleckého posudku, který ale není jediným důkazním prostředkem. Podle znaků skutkové podstaty orgány činné v trestním řízení rozhodují o trestní odpovědnosti či neodpovědnosti konkrétního pachatele. Bez efektivního a pravdivého dokazování by trestní řízení a justice nemohly plnit své společenské poslání.
Abstract in different language: The beginning of my thesis depicts the history of mental diseases. Then I have characterized the general concept of a mental disorder, i.e.common symptoms of all kinds of mental diseases. Nowadays mental disorders-apart from those based on mental diseases- include deep impairment of consciousness, mental retardation,severe antisocial personality disturbance and other serious mental and sexual deviations. Sanity, insanity and reduced sanity are mentioned as well. Furthermore I dealt with insanity based on mental disorders or caused by means of addictive substances. If a person commits a crime under influence of a mental disorder, he or she cannot be held responsible for the act. Such perpetra?tors are remanded in protective treatment or security detention. The only exceptions are mental states which the perpetrator can be blamed for. If a person in such astate of insanity commits a criminal act, they are fully responsible for it. Today a highly qualified specialist is involved in all kinds of criminal proceedings. We can hardly imagine a trial without specialized professionals. The final decision of a court is based on experts evaluation, even though it cannot be the only means of evidence. Bodies acting in criminal proceedings decide upon a criminal's responsibility or irresponsibility according to the facts of a given penal case. Criminal proceedings and courts lacking an effective and true way of giving evidence could never perform their duties and fulfil their social function.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Zemanova .pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zemanova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Zemanova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce858,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zemanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce931,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.