Title: Trestní odpovědnost právnických osob
Other Titles: Criminal Liability of Legal Persons
Authors: Nováček, Radvan
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Novotný, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20119
Keywords: právnická osoba;jednání právnické osoby;subjektivita právnické osoby;trestní odpovědnost;individuální trestní odpovědnost;kolektivní trestní odpovědnost;trestní odpovědnost právnických osob;pravá odpovědnost právnických osob;nepravá odpovědnost právnických osob;Česká republika;sankce;přičitatelnost;právní nástupnictví;Slovenská republika
Keywords in different language: legal person;ungenuine legal liability of legal persons;Czech republic;sanctions;accountability;legal succession;Slovak republic;action of legal person;subjectivity of legal person;criminal liability;individual criminal liability;collective criminal liability;criminal liability of legal persons;genuine legal liability of legal persons
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob. První část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a principů trestního práva ve vztahu k tématu diplomové práce a rovněž pojednává o právním institutu právnické osoby jako takové. Další kapitoly přibližují historický vývoj zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice a zaměřují se na současnou právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Diplomová práce rovněž obsahuje srovnání se zahraniční právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob, a to s důrazem na úpravu odpovědnosti právnických osob ve slovenském právním řádu.
Abstract in different language: This Diploma Thesis concentrates on criminal liability of legal persons. The first part of the Thesis explains some basic terms and principles of criminal law in general and it concerns on the legal institute of legal person itself, too. The subsequent chapters concentrate mainly on the historical development of legal persons' criminal liability implementation to the Czech legal order and the current legal regulation of legal persons' criminal liability. The Thesis also includes the comparison with foreign legal regulation with the stress on Slovak legal regulation of criminal liability of legal persons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RN_diplomka_text2.pdfPlný text práce879,1 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novacek_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Novacek_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novacek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce951,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.