Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočesová, Simona
dc.contributor.authorZeman, Václav
dc.contributor.refereeKybic, Petr
dc.date.accepted2015-05-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:37Z-
dc.date.available2014-01-15cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:37Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier65032
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20152
dc.description.abstractPráce se zabývá právní úpravou operativně pátracích prostředků v českém právním řádu, tedy předstíranému převodu, sledování osob a věcí a použití agenta. V úvodu práce jsou operativně pátrací prostředky zasazeny pod širší pojem operativně pátrací činnost a odlišeny od podpůrných operativně pátracích prostředků s historickým exkurzem. Práce se rovněž věnuje problémům souvisejícím s aplikací těchto úkonů jak z hlediska právního tak ryze praktického. Autor analyzuje pojem policejní provokace a vztah policejní provokace a zkoušky spolehlivosti ve světle dosavadní judikatury vnitrostátních i mezinárodních soudů. Okrajově je v práci rovněž zmíněno využití operativně pátracích prostředků s mezinárodním prvkem. Autor vychází výhradně z otevřených zdrojů, publikací, odborných článků, právních předpisů a judikatury s ohledem na ochranu utajovaných skutečností.cs
dc.format63 s. (114 530 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectagentcs
dc.subjectsledovánícs
dc.subjectpředstíraný převodcs
dc.subjectpolicejní provokacecs
dc.subjectzkouška spolehlivostics
dc.subjectinformátorcs
dc.subjectskryté vyšetřovánícs
dc.titleOperativně pátrací prostředky v českém právním řáducs
dc.title.alternativeOperative means in the Czech legal orderen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is about legislation of operative means in Czech legal order, thus simulated transfer, surveillance of persons and things and using agent. In the beggining of thesis are operative means shown to extensive name operative searching operation and distinguished from support operative means with historical explanation. The thesis also mentions problems with aplication of this means from perspective of law and practical. The author analyzes the concept of police provocation and the relationship of police provocation and reliability tests in the light of existing case law of national and international courts. Marginally work also mentioned the use of operative means with an international element. The author relies exclusively from open sources, publications, technical articles, legislation and case law with regard to the protection of classified information.en
dc.subject.translatedsimulated transferen
dc.subject.translatedsurveillance of persons and thingsen
dc.subject.translatedagenten
dc.subject.translatedpolice provocationen
dc.subject.translatedtest reliabilityen
dc.subject.translatedinformeren
dc.subject.translatedcovert investigationsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R11M0369P.pdfPlný text práce651,84 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zeman_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce75,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zeman_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce64,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zeman_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce38,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.