Title: Operativně pátrací prostředky v českém právním řádu
Other Titles: Operative means in the Czech legal order
Authors: Zeman, Václav
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20152
Keywords: agent;sledování;předstíraný převod;policejní provokace;zkouška spolehlivosti;informátor;skryté vyšetřování
Keywords in different language: simulated transfer;surveillance of persons and things;agent;police provocation;test reliability;informer;covert investigations
Abstract: Práce se zabývá právní úpravou operativně pátracích prostředků v českém právním řádu, tedy předstíranému převodu, sledování osob a věcí a použití agenta. V úvodu práce jsou operativně pátrací prostředky zasazeny pod širší pojem operativně pátrací činnost a odlišeny od podpůrných operativně pátracích prostředků s historickým exkurzem. Práce se rovněž věnuje problémům souvisejícím s aplikací těchto úkonů jak z hlediska právního tak ryze praktického. Autor analyzuje pojem policejní provokace a vztah policejní provokace a zkoušky spolehlivosti ve světle dosavadní judikatury vnitrostátních i mezinárodních soudů. Okrajově je v práci rovněž zmíněno využití operativně pátracích prostředků s mezinárodním prvkem. Autor vychází výhradně z otevřených zdrojů, publikací, odborných článků, právních předpisů a judikatury s ohledem na ochranu utajovaných skutečností.
Abstract in different language: The thesis is about legislation of operative means in Czech legal order, thus simulated transfer, surveillance of persons and things and using agent. In the beggining of thesis are operative means shown to extensive name operative searching operation and distinguished from support operative means with historical explanation. The thesis also mentions problems with aplication of this means from perspective of law and practical. The author analyzes the concept of police provocation and the relationship of police provocation and reliability tests in the light of existing case law of national and international courts. Marginally work also mentioned the use of operative means with an international element. The author relies exclusively from open sources, publications, technical articles, legislation and case law with regard to the protection of classified information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R11M0369P.pdfPlný text práce651,84 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zeman_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce75,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zeman_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce64,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zeman_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce38,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.