Title: Návrh faktorů pro hodnocení trvalé udržitelnosti výrobních systémů
Other Titles: Proposal factors for assessing the sustainability of production systems
Authors: Hromádka, Josef
Advisor: Edl, Milan
Referee: Kudrna, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20332
Keywords: trvalá udržitelnost;výrobní systém;teorie trvale udržitelného rozvoje;ekologický pilíř;ekonomický pilíř;sociální pilíř;dotazník;motivace;zaměstnanci
Keywords in different language: sustainability;production system;theory of sustainable development;environmental pillar;economic pillar;social pillar;questionnaire;motivation;employees
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trvalé udržitelnosti výrobních systémů. Jejím úkolem je najít a navrhnout faktory pro hodnocení trvalé udržitelnosti výrobních systémů. Teoretická část obsahuje obecná teoretická východiska trvale udržitelného rozvoje a náhled na podnik a jeho cestu k trvalé udržitelnosti ze tří pohledů (ekonomického, sociálního a environmentálního). V praktické části je vytvořen a poté analyzován dotazník. Dotazník je nejprve vyhodnocován z komplexního hlediska a následně jsou odpovědi vyhodnocovány v závislosti na velikosti podniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of sustainability of production systems. Its objective is to find and propose factors for assessing the sustainability of production systems. The theoretical part contains general theoretical basis of sustainable development and views on the company and its way to sustainability from three perspectives (economic, social and environmental). In the practical part is created and then analyzed a questionnaire. The questionnaire is first evaluated comprehensively and then the answers are evaluated depending on a company size.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Josef_Hromadka_BP_KPV.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni_BP_Hromadka.PDFPosudek vedoucího práce945,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek_BP_Hromadka.PDFPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_BP_Hromadka0002.PDFPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.