Název: Pohybová intervence u dětí mladšího školního věku s poruchou autistického spektra
Další názvy: Physical intervention school age children with autistic spectrum disorder
Autoři: Hemzáčková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2063
Klíčová slova: autismus;pohybová intervence;mladší školní věk;hrubá motorika
Klíčová slova v dalším jazyce: autism;physical intervetionn;school age;gross motor skills
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývala problematikou pohybové intervence dětí mladšího školního věku s poruchou autistického spektra. Cílem mé bakalářské práce bylo najít a ověřit vhodné intervenční přístupy z hlediska pohybové aktivity pro děti s poruchou autistického spektra. Tento cíl se nám podařilo částečně splnit, jelikož projekt dále pokračuje. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou část. Jednotlivé kapitoly jsou shrnuty shrnu v kapitole resumé. Předmětem našeho snažení, najít a ověřit vhodné intervenční přístupy, byly děti mladšího školního věku z občanského sdružení PROCIT.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s degrese dealt with the issue of physical intervention school age children with autism spectrum disorder. The aim of my Bachelor´s degrese was to find and verify appropriate intervention approaches in terms of physical activity for children with autism spectrum disorder. This goal, we managed to partially fulfill, since the project continues. The Bachelor´s degrese is divided into theoretical and practical part. Each chapter is summarized in chapter summarize resume. The object of our efforts to find and check the appropriate intervention approaches, the school children of the civic association Feel
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petra Hemz-BP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HEMZACKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce115,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HEMZACKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce208,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HEMZACKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce28,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2063

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.