Title: Analýza ekonomické výkonnosti vybraných zemí Evropské unie
Other Titles: Analysis of economic efficiency of selected European Union countries.
Authors: Fialová, Gabriela
Advisor: Nový, Miloš
Referee: Komorousová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2114
Keywords: ekonomická výkonnost;hospodářský růst;hrubý domácí produkt;nezaměstnanost;inflace;vnější rovnováha;zahraniční obchodní bilance;magický čtyřúhelník;Česká republika;Maďarsko;Estonsko;Slovensko
Keywords in different language: economic performance;economic growth;gross domestic product;unemployment;inflation;external balance;foreign trade balance;magic quadrangle;Czech republic;Hungary;Estonia;Slovakia
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické výkonnosti vybraných zemí Evropské unie. První kapitola je věnována pojmu ekonomická výkonnost a vybraným makroekonomickým agregátním veličinám, které měří celkovou výkonnost ekonomiky z pohledu ekonomické teorie. V druhé kapitole provádím statistickému srovnání příslušných ukazatelů ekonomické výkonnosti u vybraných zemí Evropské unie ve sledovaném období. Ve třetí kapitole analyzuji specifické příčiny rozdílné ekonomické výkonnosti vybraných zemí. V závěru jsem získané poznatky zobecnila, provedla komentář a subjektivní hodnocení.
Abstract in different language: Bachelor thesis analyzes the economic performance of selected European Union countries. The first chapter is devoted to the concept of economic performance and macroeconomic aggregate variables that measure the overall performance of the economy from the perspective of economic theory. In the second section I perform a statistical comparison of the economic performance indicators in selected countries of the European Union in the period. In the third chapter I analyze the specific causes of difference in economic performance of selected countries. In the end I gained knowledge generalized, performed subjective evaluation and comment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gabriela_Fialova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Fialova pv.PDFPosudek vedoucího práce789,19 kBAdobe PDFView/Open
Fialova po.PDFPosudek oponenta práce538,22 kBAdobe PDFView/Open
Fialova.PDFPrůběh obhajoby práce203,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.