Název: Analýza ekonomické výkonnosti vybraných zemí Evropské unie
Další názvy: Analysis of economic efficiency of selected European Union countries.
Autoři: Fialová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2114
Klíčová slova: ekonomická výkonnost;hospodářský růst;hrubý domácí produkt;nezaměstnanost;inflace;vnější rovnováha;zahraniční obchodní bilance;magický čtyřúhelník;Česká republika;Maďarsko;Estonsko;Slovensko
Klíčová slova v dalším jazyce: economic performance;economic growth;gross domestic product;unemployment;inflation;external balance;foreign trade balance;magic quadrangle;Czech republic;Hungary;Estonia;Slovakia
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické výkonnosti vybraných zemí Evropské unie. První kapitola je věnována pojmu ekonomická výkonnost a vybraným makroekonomickým agregátním veličinám, které měří celkovou výkonnost ekonomiky z pohledu ekonomické teorie. V druhé kapitole provádím statistickému srovnání příslušných ukazatelů ekonomické výkonnosti u vybraných zemí Evropské unie ve sledovaném období. Ve třetí kapitole analyzuji specifické příčiny rozdílné ekonomické výkonnosti vybraných zemí. V závěru jsem získané poznatky zobecnila, provedla komentář a subjektivní hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis analyzes the economic performance of selected European Union countries. The first chapter is devoted to the concept of economic performance and macroeconomic aggregate variables that measure the overall performance of the economy from the perspective of economic theory. In the second section I perform a statistical comparison of the economic performance indicators in selected countries of the European Union in the period. In the third chapter I analyze the specific causes of difference in economic performance of selected countries. In the end I gained knowledge generalized, performed subjective evaluation and comment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Gabriela_Fialova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova pv.PDFPosudek vedoucího práce789,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova po.PDFPosudek oponenta práce538,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova.PDFPrůběh obhajoby práce203,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.