Title: Analýza vybraných údajů genderové statistiky
Other Titles: The analysis of selected data of gender statistics
Authors: Matas, Ondřej
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2157
Keywords: gender;genderová statistika;rovnoprávnost žen a mužů
Keywords in different language: gender;gender statistics;equality between men and women
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na sledování trendu genderových statistik, které sledují vývoj z pohledu mužů a žen. Statistiky jsou rozděleny do následujících oblastí: veřejné rozhodování, zdraví, vzdělání, rodinný život. Zvláštní pozornost je věnována trhu práce a mzdám v českém školství, na něm dokazuje existenci genderové diskriminace v platech. Některé ukazatele jsou srovnány se sousedními státy České republiky. Závěr práce hodnotí opatření proti genderové diskriminaci s ekonomickou teorií.
Abstract in different language: The present bachelor thesis is aimed at monitoring the trend of gender statistics that track the differences in terms of men and women. The statistics are divided into the following areas: public decision making, health, education, family life. Particular attention is paid to the labor market and wages in the Czech education system, it proves the existence of gender discrimination in wages. Some indicators are compared with neighboring countries of the Czech Republic. The conclusion evaluates actions against gender discrimination with economic theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matas BP 2012.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Matas pv.pdfPosudek vedoucího práce742,59 kBAdobe PDFView/Open
Matas po.pdfPosudek oponenta práce451,07 kBAdobe PDFView/Open
Matas.PDFPrůběh obhajoby práce219,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.