Název: Analýza vybraných údajů genderové statistiky
Další názvy: The analysis of selected data of gender statistics
Autoři: Matas, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2157
Klíčová slova: gender;genderová statistika;rovnoprávnost žen a mužů
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;gender statistics;equality between men and women
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na sledování trendu genderových statistik, které sledují vývoj z pohledu mužů a žen. Statistiky jsou rozděleny do následujících oblastí: veřejné rozhodování, zdraví, vzdělání, rodinný život. Zvláštní pozornost je věnována trhu práce a mzdám v českém školství, na něm dokazuje existenci genderové diskriminace v platech. Některé ukazatele jsou srovnány se sousedními státy České republiky. Závěr práce hodnotí opatření proti genderové diskriminaci s ekonomickou teorií.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor thesis is aimed at monitoring the trend of gender statistics that track the differences in terms of men and women. The statistics are divided into the following areas: public decision making, health, education, family life. Particular attention is paid to the labor market and wages in the Czech education system, it proves the existence of gender discrimination in wages. Some indicators are compared with neighboring countries of the Czech Republic. The conclusion evaluates actions against gender discrimination with economic theory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matas BP 2012.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas pv.pdfPosudek vedoucího práce742,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas po.pdfPosudek oponenta práce451,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas.PDFPrůběh obhajoby práce219,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.