Title: Etika a evoluční teorie v díle Charlese Darwina
Other Titles: The Ethics and Evolutionary Theory in the Works of Charles Darwin
Authors: Zábranská, Monika
Advisor: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Referee: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22708
Keywords: etika;evoluční teorie;přirozený výběr;charles darwin
Keywords in different language: ethics;evolutionary ethics;natural selection;charles darwin
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o etice v díle Charlese Darwina. Krátce jsem ukázala, že evolucí se zabývali již někteří autoři před Darwinem. V práci jsem představila život Charlese Darwina a jeho dvě nejznámější díla. Pokusila jsem se popsat, jak Darwin spojuje vznik lidské morálky se svojí evoluční teorií. V poslední kapitole jsem nastínila, že Darwinova evoluční teorie byla, a stále je, aktuální i po jeho smrti.
Abstract in different language: This bachelor work discusses about ethics in the works of Charles Darwin. I briefly showed that evolution was discussed by some authors before Darwin. At my work I presented the life of Charles Darwin and his two most famous works which he is known for. I tried to describe how Darwin connects the origin of human morality with his theory of evolution. In the last chapter I outlined that Darwin's theory of evolution was and still is up to date, even after his death.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Monika Zabranska.Darwin_duben_2016.pdfPlný text práce710,06 kBAdobe PDFView/Open
zabranska_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce564,92 kBAdobe PDFView/Open
zabranska_polak.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
ZABRANSKA_M.pdfPrůběh obhajoby práce587,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.