Title: Podnikatelský záměr jako nástroj získání dotace
Other Titles: Business plan as a tool for obtaining subsidy
Authors: Svobodová, Kateřina
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Hoffmannová Tereza, Ing. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23227
Keywords: podnikatelský záměr;eu fondy;dotace;programové období;operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Keywords in different language: business plan;eu funds;subsidy;program period;the operational programme enterprise and innovation for competitiveness
Abstract: Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru jako nástroje k získání dotace. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá zpracováním problematiky evropských programů v programovém období 2014-2020. Dále teoreticky přibližuje Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost včetně jeho prioritních os a stručně přibližuje dostupné možnosti financování podnikatelského záměru. Formulovány jsou náležitosti podnikatelského záměru v souladu s programem Aplikace, Výzvou I. Praktická část práce se věnuje zpracování podnikatelského záměru dle doporučené osnovy. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je nástrojem k získání podpory formou dotace.
Abstract in different language: This thesis is focused on developing a business plan as a tool to obtain subsidy. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis deals with the issue of European programs in the programming period 2014-2020. The Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness is closer theoretically, including its priority axes and outlines the financing options available business plan. Additional requirements of business plan are formulated in accordance with the Application program, Call I. The practical part is devoted to processing the business plan according to the recommended curriculum. A well-prepared business plan is a tool to gain support in the form of a subsidy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma_prace_SVOBODOVA_KATERINA.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_V.pdfPosudek vedoucího práce629,19 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_O.pdfPosudek oponenta práce674,12 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_P.pdfPrůběh obhajoby práce192,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.