Title: Biologické modely reakce -- difúze
Other Titles: Biological reaction- diffusion models
Authors: Fencl, Martin
Advisor: Tomiczek Petr, RNDr. CSc.
Referee: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23628
Keywords: systém reakčně-difuzních rovnic;turingův efekt;difuzí řízená nestabilita;jednostranný člen;spektrální analýza;vzorek;numerické experimenty
Keywords in different language: system of reaction-diffusion equations;turing effect;diffusion driven instability;unilateral term;spectral analysis;pattern;numerical experiments
Abstract: V této práci se zabýváme soustavou dvou parciálních diferenciálních reakčně-difuzních rovnic, se kterou souvisí tzv. Turingův efekt. Provedeme rešerši základní teorie týkající se tohoto systému a Turingova efektu a shrneme podmínky na existenci tohoto efektu. Dále se budeme věnovat systému s jednostranným zdrojovým členem v první rovnici a jeho vlivu na rozložení kritických a bifurkačních bodů tohoto systému v kladném kvadrantu roviny difuzních parametrů pro dva různé typy okrajových podmínek. V druhé části práce se zaměříme na numerické experimenty týkajících se konkrétního modelu s různými jednostrannými členy.
Abstract in different language: We consider a system of two partial differential reaction-diffusion equations. The first goal is to present so called Turing effect and the appropriate theory. Then we focus on the system with an unilateral source term in the first equation of this system. We shall investigate an influence of this unilateral term on the displacement of critical and bifurcation points in positive quadrant of the plane of diffusion parameters. Eventually we use numerical methods to experiment with the concrete model with various unilateral terms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fencl- master thesis.pdfPlný text práce6,95 MBAdobe PDFView/Open
PV_Fencl.pdfPosudek vedoucího práce149,77 kBAdobe PDFView/Open
PO_Fencl.pdfPosudek oponenta práce184,49 kBAdobe PDFView/Open
P_Fencl.pdfPrůběh obhajoby práce37,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.