Název: Příprava a charakterizace nanostrukturních oxidů kovů
Další názvy: Preparation and characterization of nanostructured oxide films
Autoři: Fialová, Markéta
Haviar Stanislav, RNDr. Ph.D.
Vedoucí práce/školitel: Haviar Stanislav, RNDr. Ph.D.
Oponent: Kubásek Milan, RNDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23703
Klíčová slova: oxid wolframu;plynové senzory;vodík;magnetronové naprašování;skenovací elektronový mikroskop
Klíčová slova v dalším jazyce: tungsten oxide;gas sensors;hydrogen;magnetron sputtering;scanning electron microscopy
Abstrakt: V rámci této práce byly připraveny vrstvy oxidu wolframu s různými stechiometriemi pomocí reaktivního magnetronového naprašování s použitím wolframového terče. Tyto vrstvy mohou sloužit jako plynové senzory. K zlepšení senzorické odezvy na vodík bylo použito palladium jako katalyzátor. Vrstvy byly zkoumány pomocí rentgenové difrakce, mikroskopu atomárních sil, skenovacího elektronového mikroskopu a testovány na senzorickou odezvu. Připravené vrstvy vykazují dobrou senzorickou odezvu a nejnižší měřitelná koncentrace je 100 ppm. Vlastnosti senzoru jsou ovlivněny použitím přidaného vzácného kovu, stechiometrií a tloušťkou vrstvy.
Abstrakt v dalším jazyce: Thin films of tungsten oxide with various stoichiometries were prepared by reactive magnetron sputtering using a metal target. These films can be used as gas sensors. To improve the sensorial response to hydrogen palladium was used as a catalyst. The films were characterized by X-ray diffraction, atomic force microscopy, scanning electron microscopy and tested for the sensorial response. The prepared films exhibit good response, the lowest measured concentration was 100 ppm. The sensorial characteristics are significantly influenced by use of the added noble metal, stoichiometry and thickness of films.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fialova Marketa diplomova prace.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce642,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova_oponent.pdfPosudek oponenta práce803,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce217,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.