Title: Analýzy dopravně inženýrských dat v serverovém prostředí
Other Titles: Analysis of Traffic Engineering Data in a Server Environment
Authors: Beran, Daniel
Advisor: Jedlička Karel, Ing. PhD.
Referee: Martolos Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23760
Keywords: dopravní intenzity;kapacita komunikace;serverové řešení;gis
Keywords in different language: traffic volume;road capacity;server solution;gis
Abstract: Cílem této práce je usnadnit přípravu dat pro časově dynamickou vizualizaci dopravního stupně vytížení silniční sítě. V textu jsou shrnuty postupy pro výpočet dopravní kapacity a intenzity pomocí variací dopravních intenzit. Protože jsou pro časově dynamickou vizualizaci nezbytné hodinové intenzity pro segmenty silniční sítě, byly v rámci práce navrženy knihovny v jazyce Scala pro výpočet hodinových intenzit s využitím variací intenzit. První knihovna umožňuje výpočet hodinových intenzit pro matici přepravních vztahů. Pomocí použití druhé knihovny může uživatel vypočítat hodinové intenzity pro silniční síť. Toto serverové řešení umožňuje pomocí strukturovaných vstupů a výstupů efektivněji připravovat data s dopravními intenzitami pro vizualizaci. Knihovny byly navrženy primárně pro projekt Otevřené dopravní mapy.
Abstract in different language: The purpose of this paper is to facilitate the preparation of data utilized in time-dynamic visualizations of traffic volumecapacity ratio on road networks. The following text summarizes the procedures for calculating traffic capacity and volume by applying variations of traffic volume. As time-dynamic visualizations of volumecapacity ratios require hourly traffic volumes for given segments of the public road system, two libraries in the Scala language were designed and included within the framework of this paper for the calculation of traffic volumes utilizing variations of traffic volume. The first library enables calculations of hourly volumes for the origin destination matrix. The second library is designed for calculations of hourly volumes on given segments of the public road system. This server solution, by means of structured inputs and outputs, enables effective preparation of traffic volume data utilized for visualization. The aforementioned libraries were designed primarily for the Open Transport Map project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniel_Beran_BP_2016.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
PV_Beran.pdfPosudek vedoucího práce547,41 kBAdobe PDFView/Open
PO_Beran.pdfPosudek oponenta práce464,27 kBAdobe PDFView/Open
P_Beran.pdfPrůběh obhajoby práce33,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.