Název: Analýzy dopravně inženýrských dat v serverovém prostředí
Další názvy: Analysis of Traffic Engineering Data in a Server Environment
Autoři: Beran, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Jedlička Karel, Ing. PhD.
Oponent: Martolos Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23760
Klíčová slova: dopravní intenzity;kapacita komunikace;serverové řešení;gis
Klíčová slova v dalším jazyce: traffic volume;road capacity;server solution;gis
Abstrakt: Cílem této práce je usnadnit přípravu dat pro časově dynamickou vizualizaci dopravního stupně vytížení silniční sítě. V textu jsou shrnuty postupy pro výpočet dopravní kapacity a intenzity pomocí variací dopravních intenzit. Protože jsou pro časově dynamickou vizualizaci nezbytné hodinové intenzity pro segmenty silniční sítě, byly v rámci práce navrženy knihovny v jazyce Scala pro výpočet hodinových intenzit s využitím variací intenzit. První knihovna umožňuje výpočet hodinových intenzit pro matici přepravních vztahů. Pomocí použití druhé knihovny může uživatel vypočítat hodinové intenzity pro silniční síť. Toto serverové řešení umožňuje pomocí strukturovaných vstupů a výstupů efektivněji připravovat data s dopravními intenzitami pro vizualizaci. Knihovny byly navrženy primárně pro projekt Otevřené dopravní mapy.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this paper is to facilitate the preparation of data utilized in time-dynamic visualizations of traffic volumecapacity ratio on road networks. The following text summarizes the procedures for calculating traffic capacity and volume by applying variations of traffic volume. As time-dynamic visualizations of volumecapacity ratios require hourly traffic volumes for given segments of the public road system, two libraries in the Scala language were designed and included within the framework of this paper for the calculation of traffic volumes utilizing variations of traffic volume. The first library enables calculations of hourly volumes for the origin destination matrix. The second library is designed for calculations of hourly volumes on given segments of the public road system. This server solution, by means of structured inputs and outputs, enables effective preparation of traffic volume data utilized for visualization. The aforementioned libraries were designed primarily for the Open Transport Map project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Daniel_Beran_BP_2016.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Beran.pdfPosudek vedoucího práce547,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Beran.pdfPosudek oponenta práce464,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Beran.pdfPrůběh obhajoby práce33,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23760

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.