Title: Perspektivy a další směřování civilního procesu
Other Titles: Perspectives and the future direction of civil procedure
Authors: Stárková, Silvie
Advisor: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23942
Keywords: proces;civilní proces;civilně procesní právo;moderní prvky civilního procesu;koncentrace řízení;poučovací povinnost;mediace;hromadná žaloba;elektronizace justice;definice civilního procesu;definice principů;občanský soudní řád;zákon o zvláštních řízeních soudních;právo evropské unie;právo na spravedlivý proces;sociální prvky;ochrana slabších;dva typy nalézacího řízení;nová slovenská úprava občanského soudního řádu;komparace českého a slovenkého právního řádu.
Keywords in different language: process;civil process;civil procedural law;the modern elements of civil procedure;the concentration of control;duty to inform;mediation;class action;computerization of the judiciary;the definition of civil process;definition of the principles of the code of civil procedure;the law on special proceedings court;european union law;law to a fair trial;social elements;protection of vulnerable;two types nalézacího management;the new slovak adjustment of civil procedure;comparison of czech and slovenkého law.
Abstract: Resumé Perspektivy a budoucí směr občanského soudního řádu. Fakta prezentované v této práci ukazují, že všechny vyspělé země se snaží modernizovat svůj právní systém. Civilní proces není výjimkou. Existuje mnoho způsobů, Česká republika by měla brát v úvahu historický kontext, ale i dynamicky se rozvíjející právo Evropské unie, která se snaží slaďovat procesy pomocí principů nebo zásady. To se děje prostřednictvím nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek. Kapitola I. Právní rámec pro občanskoprávní řízení se dělí do podkapitol I. a) občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., I. b) Vliv práva Evropské unie a I. c) zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 292/2013 Sb. Kapitola sama o sobě se zabývá typy právní kultury, zásadami a principy, a civilně procesním právem. Česká republika patří k kontinentálnímu typu právní kultury. Zásady a principy jsou rozděleny různými způsoby, které se používají hlavně při aplikaci a výkladu právních předpisů. Nahrazují se jimi mezery v právu. Občanské procesní právo je soubor právních předpisů upravujících řízení před soudy. I. a) nejvýznamnější kus legislativy upravující řízení před soudem občanský soudní řád, a to zákonem č. 99/1963. V čase, byl mnohokráte novelizován a úpraven modifikacemi Ústavního soudu. Pro častých změn obsahu a nerovnováhy byl vystavěn matoucím a nesouvislým způsobem. Občanský soudní řád býtá používán jako podpůrný legislativy. Dnes to je osvobozen od nesporné a dalších speciálních postupů. Tato záležitost byla uvedena do práva na speciální soudní řízení, tzn. Zákon č. 292/2013 Sb., Norma je rozdělena do obecné a zvláštní části. Tento zákon je velmi heterogenní. První opatření plánuje podporu využívání občanského soudního řádu, s jeho přímé aplikace, kde chybní speciální úprava. Problém s podporou dalších zákonů není zcela vyřešena, zdá se, dokonce ztrojnásobit subsidiarity. Kapitola II týkající se soudní ochrany s prvky moderního občanského soudního řízení je rozdělena do dvou částí. II. a) společnosti s plánovaným rekodifikace občanského soudního řádu, tedy zákon č. 99/1963 Sb., a II. b) Nová právní úrava zákona občanský soudní řád.Moderní prvky tzv právní instituty pozitivně ovlivňující civilní proces, zejména rovnosti stran, spravedlnosti a rychlosti. Zde patří kontrola koncentrace, povinnost informovat soud, zprostředkování, odvolací a elektronického soudnictví. Komparace české a slovenské právní úpravy.
Abstract in different language: Resume Prospects and future direction of Civil Procedure. The facts presented in this paper show that all developed countries are trying to modernize its legal system. Civil process is no exception. There are many ways the Czech Republic should take into account the historical context, but also dynamically developing European Union law, which seeks to harmonize processes using principles or policies. This is done through regulations, directives, decisions, recommendations and opinions. Chapter I. The legal framework for civil proceedings are divided into subsections I. a) of Civil Procedure Act no. 99/1963 Coll., I. b) Impact of European Union law and I. c) the law on special court proceedings, Act No. . 292/2013 Coll. Chapter itself is engaged in the types of legal culture, rules and principles, and civil procedural law. Czech Republic belongs to the continental type of legal culture. And principles are divided in various ways, which are mainly used in the application and interpretation of legislation. Replace them gaps in the law. Civil procedural law is a set of laws governing court proceedings. I. a) the most significant piece of legislation governing proceedings before the Court of Civil Procedure and Law no. 99/1963. At the time, it was many times amended and treatment modifications of the Constitutional Court. For frequent content changes and imbalances was built confusing and disjointed way. Civil Procedure byta used as supportive legislation. Today it is exempt from undisputed and other special procedures. This matter was put into law a special judicial procedure, ie. Act no. 292/2013 Coll., Norma is divided into general and special part. This law is very heterogeneous. The first action plans to promote the use of the Civil Procedure Code, with its direct applications where erroneous special treatment. The problem with the support of other acts is not completely resolved, it seems, even triple subsidiarity. Chapter II relating to judicial protection with elements of modern civil procedure is divided into two parts. II. a) companies with the planned re-codification of the Civil Procedure Code, ie Act no. 99/1963 Coll., and II. b) The new legal Peeling Act, Civil řád.Moderní elements of the so-called legal institutions positively influencing the civil process, notably the equality of parties, fairness and speed. There is one control concentration obligation to inform the court mediation, appellate and e-justice. Comparison of the Czech and Slovak legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perspektivy a dalsi smerovani civilniho procesu.pdfPlný text práce803,05 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Starkova.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Starkova.pdfPosudek oponenta práce895,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Starkova.pdfPrůběh obhajoby práce353,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.