Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurný Radek, JUDr.
dc.contributor.authorSoučková, Kristýna
dc.contributor.refereePtáček Petr, Mgr.
dc.date.accepted2016-5-17
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:01Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:01Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65387
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23960
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o vzájemných právech a povinnostech advokáta a klienta daných českou právní úpravou. Práce popisuje historický vývoj práv a povinností na území České republiky. Dále se věnuje úpravě většiny práv a povinností v právním vztahu advokáta a klienta, která vyplývají nejen ze zákonů, ale i ze stavovských předpisů. Práce také srovnává českou právní úpravu práv a povinností s etickým kodexem pro advokáty Evropské unie a vybranými ustanoveními některých evropských zemí. V rámci zahraniční komparace analyzuje americkou právní úpravu práv a povinností obsaženou v Model Rules of Professional Conduct. V poslední kapitole se pak zabývá možným porušením povinností jak na straně advokáta, tak i na straně klienta.cs
dc.format70 s. (122 193 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadvokaciecs
dc.subjectadvokátcs
dc.subjectklientcs
dc.subjectprávacs
dc.subjectpovinnostics
dc.subjecthistorie advokaciecs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectkárné řízenícs
dc.titleVzájemná práva a povinnosti advokáta a klientacs
dc.title.alternativeRelative rights and responsibilities between a lawyer and a clienten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the relative rights and obligations between a lawyer and a client, which are established by the Czech legislation. The thesis describes historical development of the rights and obligations in the area of the Czech Republic. The thesis is also focused on the majority of rights and obligations in a legal relationship between a lawyer and a client, which results from the legal regulations and from the professional rules. The thesis also compares Czech legislation of the relative rights and obligations with the Code of Conduct for the Lawyers in the European Union and selected provisions from certain European countries. In terms of international comparison the thesis analyzes US legislation of the rights and obligations in the Model Rules of Professional Conduct. The last chapter of the thesis is focused on the possible infringement of the obligations by the lawyer and also by the client.en
dc.subject.translatedadvocacyen
dc.subject.translatedlawyeren
dc.subject.translatedclienten
dc.subject.translatedrightsen
dc.subject.translatedobligationsen
dc.subject.translatedhistory of legal professionen
dc.subject.translatedresponsibilityen
dc.subject.translateddisciplinary proceedingsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Kristyna_Souckova.PDFPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Souckova K..pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Souckova K..pdfPosudek vedoucího práce796,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce301,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.