Title: Práva a povinnosti manželů dle občanského zákoníku
Other Titles: Rights and duties of spouses under the Civil Code
Authors: Rynešová, Renáta
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Spurná Kristýna, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23963
Keywords: rodinné právo;občanský zákoník;manželství;práva a povinnosti manželů;rovnost muže a ženy v manželství;subjektivní práva rodinná;povinnost být si věrni;smluvní pokuta;vyživovací povinnost mezi manžely
Keywords in different language: family law;civil code;marriage;rights and duties of spouses;equality between man and woman in marriage;subjective family rights;duty to be faithful;liquidated damages;maintenance obligation between spouses
Abstract: Diplomová práce pojednává o právech a povinnostech manželů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ve srovnání s předchozí právní úpravou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, současná legislativa rozšiřuje právní úpravu práv a povinností manželů, některá práva a povinnosti jsou v současném občanském zákoníku zakotvena nově, jiná jsou pouze více specifikována. Cílem mé práce je postupně v jednotlivých kapitolách pojednat o právech a povinnostech manželů osobního a osobně-majetkového charakteru. Především se zaměřím na povinnost manželů být si vzájemně věrni a případnou nevěru mezi nimi.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with rights and duties of spouses under the Civil Code No. 89/2012, Coll. In comparison with the Civil Code No. 40/1964, Coll. and Family Code No. 94/1963 Coll., the current law regulation is broadens legislation of right and duties of spouses. Some of marital rights and duties are newly incorporated in current legislation, the others are just made more accurate. Spouses are equal in their rights and duties. The aim of my thesis is to discuss rights and duties of personal character, personal-property character gradually in the individual chapters. I especially focus on duty of spouses to be faithful to each other and possible infidelity between them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Rynesova.pdfPlný text práce596,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rynesova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rynesova.pdfPosudek vedoucího práce865,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rynesova.pdfPrůběh obhajoby práce264,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.