Title: Vznik a zánik manželství
Other Titles: Formation and termination of marriage
Authors: Korolová, Nicole
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23968
Keywords: manželství;uzavření manželství;sňatek;manželé;zánik manželství;rozvod
Keywords in different language: marriage;conclusion of marriage;wedding;married couple;termination of marriage;divorce
Abstract: Práce se zabývá institutem manželství, primárně pak problematikou jeho vzniku a zániku, za aplikace současné právní úpravy, místy s komparací s právní úpravou předchozí. V úvodní části autorka přibližuje pojem a podstatu manželství. Pozornost je dále věnována fázi vzniku manželství, zejména osobním předpokladům, formám sňatku, sňatečnému procesu, obřadu a okamžiku uzavření manželství a jeho právním následkům. Následně autorka rozebírá fázi zániku manželství, jednotlivé způsoby zániku a jeho právní následky. V závěrečné části práce je krátce přiblížena autorčina úvaha nad budoucí právní úpravou.
Abstract in different language: The work deals with the institution of marriage, primarily the issue of creation and destruction from the point of view of current legislation including a comparison with the previous legislation. In the first part the author brings the concept and essence of marriage. Attention is also paid to the stage after the marriage, especially personal assumptions, forms of marriage , proceedings before wedding, elements of the wedding ceremony and its legal consequences. Subsequently, the author analyzes the stage of dissolution of marriage, different methods of extinction and its legal consequences. In the final part there is briefly approached the author´s reflection on the future legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R11M0153P.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Korolova.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Korolova.pdfPosudek oponenta práce721,93 kBAdobe PDFView/Open
obajoba Korolova.pdfPrůběh obhajoby práce307,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.