Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPodávka, Michal
dc.contributor.refereeJanák Martin, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-23
dc.date.accessioned2017-02-21T09:41:05Z-
dc.date.available2015-6-16
dc.date.available2017-02-21T09:41:05Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-22
dc.identifier66180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24064
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o problematice zpracovávání osobních údajů v pracovněprávních vztazích. V úvodních kapitolách se zabývá vymezením základních pojmů, které jsou v práci užívány, velký důraz je kladen také na přehled právních předpisů, ve kterých je tato oblast upravena. Vysvětluje nejdůležitější povinnosti, které zaměstnavatel jako správce osobních údajů musí při jejich zpracovávání dodržovat. Rozděluje zpracovávání osobních údajů podle času na předběžné, průběžné a následné ve vztahu k trvání pracovního poměru. Závěrečná kapitola se věnuje sledování zaměstnanců na pracovišti kamerovými systémy, rozlišuje mezi kamerovými systémy se záznamem a bez záznamu a uvádí i další způsoby, jak může zaměstnavatel prostřednictvím moderních technologií zasahovat do soukromí svých zaměstnanců. V průběhu celé práce jsou vysvětlovány otázky přípustnosti zpracovávání osobních údajů zaměstnanců, podmínky této činnosti a práva a povinnosti obou stran.cs
dc.format56 s. (117 453 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosobní údajcs
dc.subjectzpracovávánícs
dc.subjectpracovněprávní vztahcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectochranacs
dc.subjectsoukromícs
dc.subjectmonitorovací kamerové systémycs
dc.titleZpracovávání osobních údajů v pracovněprávních vztazíchcs
dc.title.alternativePersonnel data processing in labour-law relationshipsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with problems of personal data processing in labour relations. The introductory chapters define the basic terms using in thesis, the great emphasis is also placed to overview of legislation in which the matter is regulated. It explains the most important employer obligations which must comply during their processing as administrator of personal data. It divides the processing of personal data by the time to preliminary, ongoing and follow-up in relation to the employment duration. Extensive final chapter is devoted to employees monitoring in the workplace by camera systems, it distinquishes between to camera system to record and off the record and introduces more ways an employer can use through modern technology to interfere with the privacy of its employees. Throughout the thesis there are explained the questions of admissibility of employees personal data processing, conditions of the procedure and the rights and obligations of both parties.en
dc.subject.translatedpersonal dataen
dc.subject.translatedprocessingen
dc.subject.translatedlabour relationen
dc.subject.translatedemployeeen
dc.subject.translatedemployeren
dc.subject.translatedprotectionen
dc.subject.translatedprivacyen
dc.subject.translatedmonitoring camera systemsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_zpracovavani_osobnich_udaju_v_pracovnepravnich_vztazich_2016.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Podavka-1.pdfPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Podavka-2.pdfPosudek oponenta práce800,03 kBAdobe PDFView/Open
Podavka Michal.pdfPrůběh obhajoby práce363,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.