Název: Možnosti a limity integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do hodin Výtvarné výchovy
Další názvy: Integrating possibilities and limits of cross-cutting theme Personal and social education in Art education classes
Autoři: Pelesná, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Komzáková, Martina
Oponent: Slavík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2408
Klíčová slova: výtvarná výchova;osobnostní a sociální výchova;artefiletika;Rámcový vzdělávací program;výchovně-vzdělávací proces;metoda;obsah;cíl;socializace;personalizace;enkulturace;klíčové kompetence;výrazová hra;reflexe;bezpečné prostředí;výtvarný projekt;formální a skryté kurikulum
Klíčová slova v dalším jazyce: art education;personality and social development;artefiletics;educational framework;educational process;method;content;target;socialization;personalization;enculturation;practic;key competencies;expressive play;selfreflection;safe climate;art project;formal curriculum;hidden curriculum
Abstrakt: V mé diplomové práci se věnuji integraci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do hodin výtvarné výchovy. Zjišťuji, jak se na základě této integrace proměňuje tradiční hodina výtvarné výchovy a dále, jaké jsou možnosti a limity této integrace. Stěžejním místem této práce je výzkum (empirická část), kterým jsem prakticky začínala. Výzkum je zaměřen na kvalitativní analýzu výukové reality, kde bylo do desetihodinového výtvarného projektu integrována OSV. Pozorováním a analyzováním projektu jsem hledala odpovědi na výzkumné otázky. K tomu mi dopomáhala teoretická část, která částečně navazuje na mou bakalářskou práci. V teoretické části popisuji společné pole OSV a výtvarné výchovy. Stěžejní jsou společné cíle a metody, přičemž v cílech kladu důraz na pojmy personalizace, socializace, enkulturace a klíčové kompetence, v metodách potom na výrazovou hru a reflexi. Kromě společného pole se věnuji pojmům, jež jsou stěžejní pro pochopení empirické části. Jsou to pojmy, které jsem dopisovala paralelně s analýzou výzkumu a slouží čtenáři jako předporozumění pro některá má tvrzení a odpovědi na výzkumné otázky.
Abstrakt v dalším jazyce: I deal with integration of cross-cutting theme called Personality and social development to the education of art. I try to find which changes can be brought to education of art because of this integration. Next I try to find and named possibilities and limits of this integration. I started my work with empirical research which is the most important part of this thesis and it is focused on qualitative analysis of the educational reality. There I watched ten lessons of art (art project) where Personality and social development was integrated. I was finding answers for my research by this watching and studying of project. Theoretical part helped me with finding answers. It follows my bachelor work, especially in part about some methods and targets which are united for art education and Personality and social development. The most important are these united concepts: socialization, personalization, enculturation, practical life skills, key competencies, expressive play, self-reflection. Next I describe concepts related with my empirical research. These concepts can help readers to understand my idea and especially answers for research questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Dagmar Pelesna.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelesna Dagmar - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelesna Dagmar - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelesna Dagmar - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce485,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.