Title: Výroba šperků a oděvních doplňků tradičními i novými metodami
Other Titles: Production of jewellery and fashion accessories in a traditional way as well as in a modern one
Authors: Tomanová, Marie
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Korytář Jindřich, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24182
Keywords: šperky;oděvní doplňky;historie šperků;kreativita;tvořivost;konstrukční tvořivost;brainstorming;hobo metoda;synektika;technika výroby šperků;kovové šperky;drátěné šperky;gizmo;technika šití korálků;korálky;twin;nářadí;kleště;smaltování;pryskyřice;tiffany;polymerové modelovací hmoty;steampunk;moderní nástroje;3d tisk;3d tiskárna;technologie 3d tisku;3d model;3d návrh;3d modelování;sla;sls;fdm;lom;materiál pro 3d tisk;abs;pla;využití 3d tisku;cubex;sketchup make
Keywords in different language: jewelry;clothing accessories;history of jewelry;creativity;construction creativity;brainstorming;hobo method;synectic;technique of production the jewelry;metal jewelry;wire jewelry;gizmo;technique of sewing beads;beads;twin;tools;tongs;enameling;resin;tiffany;polymer modeling clay;steampunk;modern tools;3d printing;3d printer;3d printing technology;3d model;3d design;3d modelling;sla;sls;fdm;lom;material for 3d printing;abs;pla;use of 3d printing;cubex;sketchup make
Abstract: Teoretická část shrnuje historický vývoj šperků a oděvních doplňků. Cílem je podtrhnout významnost různých technik a technologií výroby v historických obdobích. Práce vymezuje kreativitu a konstrukční tvořivost, představuje faktory tvořivosti, metody jejich rozvoje a techniky podporující tvořivost. V rámci metod výzkumu seznamuje s Torranceho testem figur, Urbanovým figurálním testem a tvarovým skládacím testem, které vyhodnocují tvořivou schopnost respondenta. Práce charakterizuje techniky a technologie výroby šperků a oděvních doplňků. Konkrétně se věnuje technikám výroby šperků z kovu, drátu, korálků, smaltu, křišťálové pryskyřice, polymerových hmot, technice Tiffany a poměrně nové technice Steampunk. Jsou představeny moderní nástroje pro návrh a výrobu šperků: 3D frézka, počítačem řízený soustruh, CNC laserová gravírovací technologie a 3D tiskárna. Podrobně je práce zaměřena na technologii 3D tisku. Tato oblast je rozdělena do přehledných kapitol tiskový materiál, parametry 3D tiskáren, software pro tvorbu 3D modelů a tiskárna CubeX. Je poukázáno na možnosti využití 3D tisku v několika odvětvích, zejména v oblasti školství. Práce je doplněna o náměty a návody k výrobě šperků určené pro výuku na základní škole. Při výrobě se používají techniky drátování, šití korálků a 3D modelování. Ve výzkumné části ověřuji vybrané náměty na žácích základní školy. Posouzení je provedeno na základě několika stanovených kritérií. Získané postřehy jsou popsány, zanalyzovány a následně jsou na jejich základě vyvozeny závěry.
Abstract in different language: The theoretical part summarizes the historical development of the jewelry and clothing accessories. The aim is to underline the significance of different techniques and production technologies in the past. The thesis describes creativity and design creativity, presents factors of creativity, methods of their development and techniques for supporting creativity. Methods of research, which assess the creative ability of the respondent, as a Torrance test of figures, Urban´s Figural Test and Form Folding Test are also mentioned. The thesis contains the description of techniques and technologies used for production of jewelry and clothing accessories. It is focused specifically on methods for producing jewelry made of metal, wire, beads, enamel, crystal resin, polymer materials, Tiffany technique and the relatively new technique of Steampunk. Modern tools to design and manufacture jewelry: 3D milling machine, computer-controlled lathe, CNC laser engraving technology and 3D printer are shortly introduced, but my thesis is mostly focused on the technology of 3D printing. The topic describing 3D printing is divided into chapters - printing material, parameters of 3D printers, software for creating 3D models and printer Cubex. This area is divided into clear chapter´s Print material parameters of 3D printers, software for creating 3D models and printer Cubex. Possibilities of 3D printing in several sectors, particularly in education, are pointed out. Master thesis includes themes and instructions for making jewelry, which are designed for teaching in elementary school. Technology of wiring, sewing beads and 3D modelling are used in these themes. Verification of selected topics checked on elementary school pupils is in research section. Assessment is based on several criteria. The acquired insights are described, analyzed and subsequently conclusions are drawn.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomanova_DP_FPE_TE_Vyroba_sperku_a_odevnich_doplnku_tradicnimi_i_novymi_metodami.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova hodnoceni129.pdfPosudek vedoucího práce313,56 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Tomanova.pdfPosudek oponenta práce318,07 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova protokol280.pdfPrůběh obhajoby práce207,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.