Název: Možnosti a úskalí spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga na 1. stupni ZŠ
Další názvy: The possibilities and the obstacles of cooperation between the teacher and the teacher´s assistant at the primary school
Autoři: Hofrichterová, Bohumila
Vedoucí práce/školitel: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Oponent: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24298
Klíčová slova: integrace;asistent pedagoga;kompetence asistenta pedagoga;spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem;metody spolupráce;ideální spolupráce;problémy v komunikaci;náplň práce asistenta pedagoga;vzdělávání asistentů pedagoga;historie profese;efektivní postupy spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: integration;teacher´s assistant;competences of teacher´s assistant;cooperation between teacher´s assistant and the teacher;methods of the cooperation;ideal cooperation;problems in communication;teacher´s assistant´s job description;education of teacher´s assistants;history of profession;effective procedures of cooperation
Abstrakt: Diplomová práce představuje čtenáři profesi asistenta pedagoga. Jsou zde uvedeny kompetence, náplň práce, vývoj profese, pojem asistenta pedagoga ve světe a v České republice, vzdělávání asistentů, optimální metody spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem a zároveň možné problémy. Výzkumná část se zabývá spoluprací mezi učitelem a asistentem. Výzkum proběhl ve třídách, kde je přítomen integrovaný žák, k němuž je přidělen asistent pedagoga. Pro kvalitativní šetření byly vybrány tyto metody: krátkodobé pozorování spolupráce, polostrukturovaný rozhovor s učitelem, poté s asistentem a krátká anketa pro žáky. Výsledky výzkumu nabízejí podněty pro další (kvantitativní) šetření. Práce může být návodem pro ideální spolupráci, ale také zmiňuje některé problémy, které se ve spolupráci mohou vyskytnout.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis presents teacher's assistant profession, it´s job description, competences, profession´s development, the teacher´s assistant term in the world and in the Czech Republic, education of teacher´s assistant and optimal methods of cooperation between teacher´s assistant and the teacher as well as the possible problems. The research took place in the classes, where integrated pupil and his teacher´s assistant is present. Short term observation, interview with the teacher, then with the teacher´s assistant and a short questionnaire for pupils were the methods used in the qualitative research. The results of the research offer initiative for other (quantitative) research. This thesis can be an instruction for ideal cooperation, but it also mentions some problems, which can appear during the collaboration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hofrichterova-diplomova prace.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrichterova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce250,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrichterova OP0001.pdfPosudek oponenta práce342,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrichterova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce31,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.