Název: Mezinárodní srovnávací analýza kvality stereopse a koordinace horních končetin u dětí základních škol v České republice a ve Španělsku
Další názvy: International Comparative Analysis of the Quality of the Stereopsis and Upper Limb Coordination of the Children Attending Elementary Schools in the Czech Republic and Spain
Autoři: Vožehová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24375
Klíčová slova: stereopse;koordinační schopnosti;motorika;mladší školní věk;tělesná výchova;česká republika;španělsko
Klíčová slova v dalším jazyce: stereopsis;coordination abilities;motor activity;primary school aged children;physical education;czech republic;spain
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá srovnáním kvality stereoskopického vidění a kvality koordinace horních končetin u dětí mladšího školního věku v České republice a ve Španělsku. V práci jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se dané problematiky. Pro účely testování kvality stereopse byl použit "The FLY Stereo Acuity Test". Kvalita koordinace horních končetin byla testována pomocí modifikovaného testu "Vyhazování a chytání míčku v leže" (Měkota, Blahuš 1983). Soubor probandů je složen z 59 dětí navštěvujících základní školu v České republice a z 94 dětí navštěvujících základní školu ve Španělsku. Na základě vyhodnocení získaných dat jsme dospěli k následujícím závěrům. U dětí mladšího školního věku v České republice a ve Španělsku existuje rozdíl v kvalitě stereoskopického vidění. Zároveň u dětí mladšího školního věku v České republice a ve Španělsku neexistuje rozdíl v kvalitě koordinace horních končetin.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's work deals with comparing the quality of stereoscopic vision and the quality of coordination of the upper extremities of the primary school aged children in the Czech Republic and Spain. The work summarizes the current knowledge on the issue. "The FLY Stereo Acuity Test" was used for the purpose of testing the quality of stereopsis. The quality of coordination of the upper extremities was tested using a modified test "Throwing and catching a ball in a lying position" (Měkota, Blahuš 1983). The probands are composed of 59 children attending a primary school in the Czech Republic and 94 children attending a primary school in Spain. Based on the evaluation of the obtained data, we reached the following conclusions. There is a difference in the quality of stereoscopic vision between the primary school aged children in the Czech Republic and Spain. On the other hand, there is no difference in the quality of coordination of the upper extremities between the primary school aged children in the Czech Republic and Spain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vozehova Lucie - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOZEHOVA L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce179,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOZEHOVA L. - OP.pdfPosudek oponenta práce189,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOZEHOVA L..pdfPrůběh obhajoby práce64,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.