Title: Kompetence začínajícího pedagoga v mateřské škole
Other Titles: Competence of novice teacher in kindergarten
Authors: Dušková, Dagmar
Advisor: Podpera Milan, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24468
Keywords: učitel;začínající učitel;uvádějící učitel;mateřská škola;absolvent;kompetence učitele;profesní kompetence
Keywords in different language: beginning teacher;misleading teacher;kindergarten;graduate;competency of teacher;professional competency
Abstract: V bakalářské práci s názvem Kompetence začínajícího pedagoga v MŠ se zabývám problematikou uvádění začínajících učitelů do praxe ve východočeském regionu. Zajímalo mne, zda ředitelé v předškolním zařízení využívají plán pro uvádění do praxe, přesto, že dokument není legislativně ukotven. Zda využívají uvádějícího učitele k rozvoji profesních kompetencí u začínajících absolventů pedagogických škol. Teoretická část popisuje profesi začínajícího učitele, vysvětluje pojmy profesní kompetence učitele předškolního vzdělávání. Obecně je zde popsána legislativa, z které lze vycházet při podpoře začínajícího učitele v mateřské škole. Praktická část zjišťuje přínos jednotlivých možností podpory začínajících učitelů ve vybraném regionu formou kvalitativního i kvantitativního výzkumu.
Abstract in different language: In the bachelor thesis with title "Competency of beginning teacher in kindergarten" I solve an issue of presenting beginning teacher into practice in Eastern region. I wondered if the directors of preschools use plan for the presenting into the practice in spite of this document does not exist in our legislation. They use the teacher to develop his/her professional competency at beginning graduates of faculty of education. Abstract In the bachelor thesis with title "Competency of beginning teacher in kindergarten" I solve an issue of presenting beginning teacher into practice in Eastern region. I wondered if the directors of preschools use plan for the presenting into the practice in spite of this document does not exist in our legislation. They use the teacher to develop his/her professional competency at beginning graduates of faculty of education. Theoretical part of the thesis describes the profession of the beginning teacher. It explains concepts of competency and professional competency of the preschools teacher. In general, the legislation is described here. We can use it for supporting of the beginning teacher in kindergarten. Practical part finds out the benefits of each way of supporting of the beginning teacher in the chosen region with form of qualitative and quantitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duskova_Bakalarka_cerven16.pdfPlný text práce944,05 kBAdobe PDFView/Open
Duskova VP.pdfPosudek vedoucího práce593,82 kBAdobe PDFView/Open
Duskova OP.pdfPosudek oponenta práce949,86 kBAdobe PDFView/Open
Duskova O.pdfPrůběh obhajoby práce382,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.