Title: Komparace znalostí problematiky HIV/AIDS mezi studenty gymnázií a středních odborných učilišť v krajských městech regionu NUTS2 - Jihozápad
Other Titles: The Comparative analysis of Knowledge of the HIV/AIDS Issue Among Students of Grammar Schools and Secondary Vocational Schools in Regional Cities of the NUTS2 - Southwest Region
Authors: Sekera, Jan Carlos
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24592
Keywords: hiv;aids;znalosti studentů;gymnázia;střední odborná učiliště;plzeň;české budějovice;nuts2 jihozápad
Keywords in different language: hiv;aids;knowledges of students;gramar schools;secondary vocarional schools;plzen;ceske budejovice;nuts2 - southwest region
Abstract: Cílem této práce je zkonfrontovat a ověřit znalosti studentů z vybraných vzdělávacích stupňů (institucí) v multidisciplinární problematice HIV/AIDS. Respondenti byli žáci gymnázií a středních odborných učilišť ve dvou městech Plzni a Českých Budějovicích, tyto de facto limitní způsoby středoškolského vzdělání byly vybrány záměrně, aby buďto verifikovaly predikci o vyšších znalostech gymnazistů, nebo aby demonstrovaly, že znalosti této problematiky jsou v obou vzdělávacích institutech na stejné úrovni. Ke komparaci výše zmíněného byla zvolena metoda dotazníkového šetření, které proběhlo v obou výše zmíněných městech. Dotazník si neklade za cíl pouze zjištění znalostí na základě disparitního typu školy, ale rovněž si klade za cíl nalézt případné diskrepance v dependenci na dalších atributech, jimiž mohou být např. věk, pohlaví atd. Dotazníkové šetření odhalilo v některých případech až palčivou insuficienci týkající se znalostí této problematiky a to zejména v oblasti znalostí týkajících se geografických aspektů HIV/AIDS. Uskutečněný průzkum poukázal na skutečnost, že úroveň znalostí studentů gymnázií je vyšší, než úroveň znalostí studentů středních odborných učilišť. Výzkum rovněž demonstruje zjištěné disparity mezi studenty z Plzně a Českých Budějovic a rovněž i diference v rámci pohlaví.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is validation of knowledges of students of variant educational institutions in case of multidisciplinary topic of HIV/AIDS. The respondets were students of grammar and secondary vocational schools of two cities Plzen and Ceske Budejovice. This two different areas of secondary education were choosen purposely to prove better knowledges of students of grammar schools or find out that the level of knowledges is equal. The comparation was accomplished based on questionary the research was made in both mentioned cities. The study itself is not watching just the difference among the shools. It also seeks other various attributes like age, gender etc. The research reveals very deficient knowledges of the main topic, especially in the question of geographical aspect connected to HIV/AIDS. The level of knowledges of students of grammar schools is higher then the level of the vocational schools, as the research shows. The research demonstrates disparities between cities of Plzen and Ceske Budejovice. It also illustrates the differences of gender.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SEKERA.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
sekera v.pdfPosudek vedoucího práce703,8 kBAdobe PDFView/Open
sekera o.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Sekera p.pdfPrůběh obhajoby práce135,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.