Název: Hudba 20. století v hudební výchově na střední škole - didaktické zpracování vybraných skladeb na základě integrace hudebně didaktických a hudebně terapeutických postupů
Další názvy: The Music of the 20th Century in the Educational Music Therapy and in Music Education at Secondary School
Autoři: Brožová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Frolík, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2478
Klíčová slova: hudba;hudební výchova;muzikoterapie;recepce hudby;20. století
Klíčová slova v dalším jazyce: music;music education;music therapy;reception of music;20th century
Abstrakt: V své práci jsem se snažila sestavit didaktický model receptivně zaměřené výukové jednotky hudební výchovy na gymnáziu s využitím některých muzikoterapeutických technik. Model výukovej jednotky bol zostavený na základě didaktické analýzy skladeb a nastínění možnosti jejich terapeutického využití Muzikoterapie a Hudební pedagogika se v mnohém prolínají a v mnohém se mohou vzájemně ovlivňovat. V teoretické části jsem se podrobně zaměřila na rozpracování recepce hudby právě z pohledu muzikoterapie a hudební výchovy. Předmětem výzkumné části bylo pak praktické ověření emocionální působnosti vybraných skladeb na sedmnáctileté žáky gymnázia v porovnání chlapců a děvčat a zároveň i v porovnání aktivních hudebníků a nehudebníků.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work, I tried to compile a didactic model of teaching music education units (with a receptive focus) at the secondary school, using some music therapy techniques. The model was based on the didactic analysis of musical composition and outline the possibilities of their therapeutic use. Music therapy and music education are intertwined in many ways and in many ways they can interact. In the theoretical part, I focused closely on evaluation of music reception, right from the perspective of music therapy and music education. The subject of the research was to verify the practical competence of selected songs on seventeen secondary school students, compared to boys and girls, and also comparing active musicians and not musicians.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce542,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brozova_posudek_DP_vedouci_slavikova.pdfPosudek vedoucího práce530,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brozova_posudek_DP_oponent_frolik.pdfPosudek oponenta práce437,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brozova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce434,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.