Název: Kontraproduktivita způsobu vnímání skrze binární opozita a její dopad na lidskou společnost
Další názvy: The Contraproductivity in a way of perception through the binary opposites and its impact on human society
Autoři: Romanutti, Marcel
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24838
Klíčová slova: binární opozita;vyloučený třetí;metafory;skepticismus;autopoiesis;metafyzika;rhizom
Klíčová slova v dalším jazyce: binary opposites;excluded third;metaphors;skepticism;autopoiesis;metaphysics;rhizom
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu binárních opozit, z nich plynoucí moci a způsobům, jakými je s nimi nakládáno. Tato práce si všímá metafyzických zákonitostí, jež mají na binární opozita a nakládání s nimi vliv, zákonu o sporu a zákonu o vyloučeném třetím. Bude zmíněna metaforologie jako prostředek zprostředkující poznání a rizika, která vyplývají ze zjednodušujícího principu redukce komplexity z moci přisuzované binárním opozitům. Prostřednictvím analýzy a komparace vybraných textů bude zprostředkováno poznání o důležité roli pozorovatele a možnostech uchopování binárně-opozitního fenoménu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the phenomenon of binary opposites, their power and ways in which they are used. This study explores metaphysical rules that influence binary opposites and their use, the law of dispute and the law of excluded middle. Metaphorology will be mentioned as a means of knowledge provider and the risks that arise from the simplification principle of complexity reduction and from the power attributed to binary opposites. Through the analysis and comparison of selected texts, I will provide information regarding the important role of an observer and the possibilities of handling the phenomenon of binary opposites.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Romanutti Marcel 2016.pdfPlný text práce456,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romanutti (vedouci).docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Romanutti_oponent.docxPosudek oponenta práce28,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Romanutti.JPGPrůběh obhajoby práce70,27 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24838

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.